دکتر علیرضا مرادی -بررسی تاکسیتوسکوپی تاثیر عوامل انسانی (جنسیت، دست برتری و چشم برتری) در ادراک علائم راهنمایی و رانندگی
75 PDF
بررسی تاکسیتوسکوپی تاثیر عوامل انسانی (جنسیت، دست برتری و چشم برتری) در ادراک علائم راهنمایی و رانندگی

هدف مطالعه حاضر بررسی ناهمگونی های نیمکره ای با استفاده از علائم راهنمایی و رانندگی است.در مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر چشم برتری و عامل جنسیت در ناهمگونی های نیمکره ای 56 آزمودنی (شامل 28 نفر مونث و 28 نفر مذکر) شرکت کردند.


تحقیقات مربوط به دوگانگی کارکردی در نیمکره مغز نشان داده اند که نیمکره چپ بیشتر عهده دار تکالیف کلامی است و نیمرکه راست کارکرد دیداری - فضایی دارد. کارکردهای دیگری که مرتبط با دو نیمکره عنوان شده است عبارتند از: تحلیلی زنجیره ای، قضاوت بر اساس شباهت ها، تطابق بر اساس نام، داشتن کارکرد کانونی و یکنواخت، منطقی و استدلالی بودن برای نیمکره چپ و کل گرایی، پردازش موازی ، قضاوت بر اساس تفاوت ها، شناسایی بر اساس ظاهر فیزیکی، داشتن کارکرد پراکنده، شهودی بودن، دارای عملکرد خلاق بودن، پیش قانونی بودن و هیجانی عمل کردن برای نیمکره راست.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!