دکتر علیرضا مرادی -مقایسه اثربخشی معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا با درمان پذیرش و تعهد در بهزیستی روانشناختی سالمندان
78 PDF
مقایسه اثربخشی معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا با درمان پذیرش و تعهد در بهزیستی روانشناختی سالمندان

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا با درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی سالمندان انجام شد.


موفقیت در ارائه خدمات بهداشتی و افزایش میزان امید به زندگی در قرن اخیر موجب شده است که جمعیت سالمندان به طور شایان توجهی افزایش پیدا کند؛ به نحویکه در بین گروه های سنی مختلف، سالمندان بیشترین نرخ رشد را دارند. در سال های اخیر کشور ایران، با داشتن 7/27 درصد جمعیت بالای 60 سال به کشوری رو به سالمندی تبدیل شده است. سالمندی، بسیاری از کارکردهای روانی فرد سالمند ازجمله مراقبت از خود، روابط با دیگران و حق زندگی رضایت بخش و همراه با لذت و آرامش را از وی سلب و درجه اول بهزیستی روانشناختی افراد سالمند را تهدید می کند. بهزیستی روانشناختی تلاش برای کمال در جهت تحقق توانایی های بالقوه واقعی فرد است. در این دیدگاه بهزیستی به معنای تلاش برای استعلا و ارتقاست که در تحقق استعدادها و توانایی های فرد متجلی می شود. امروزه با توجه به افزایش شاخص طول عمر و امید به زندگی، مسئله مهمتری با عنوان چگونگی گذران عمر و به عبارتی بهزیستی روانشناختی، ذهن صاحب نظران و پژوهشگران حوزه سالمندی را به خود جلب کرده است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!