دکتر علیرضا مرادی -تعیین ابعاد صمیمیت زناشویی زوج های ایرانی، یک مطالعه کیفی
77 PDF
تعیین ابعاد صمیمیت زناشویی زوج های ایرانی، یک مطالعه کیفی

هدف این مطالعه تعیین ابعاد صمیمیت زناشویی زوج های ایرانی بود. داده ها به روش کیفی بین سال های 1394-1395، از 17مشارکت کننده متأهل ایرانی (تا اشباع داده ها) با نمونه گیری هدفمند و گرفتن رضایت به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته در مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز گردآوری شد.


انسان اساساً نیازمند برقراری ارتباط با انسان های دیگر است؛ ابتدا با اعضای خانواده اصلی، مادر، پدر، خواهران و برادران به عنوان خویشاوندان نزدیک رابطه برقرار می کند؛ سپس با ورود به جامعه در مدرسه، تیم های ورزشی، قوای نظامی، دانشگاه و غیره روابط عاطفی خود را گسترش می دهد و با افراد دیگر انواع دیگری از روابط را برقرار می کند؛ سپس از طریق ازدواج، رابطه ای دوطرفه با فردی از جنس دیگر برقرار می کند که به لحاظ ماهیت رابطه با تمام روابط او متفاوت است ( بیرد،2013).

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!