دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی درمان شناختی - رفتاری (اجرای حضوری و اینترنتی) بر راهبردهای تنظیم هیجانی افراد با همبودی بی خوابی و افسردگی
74 PDF
اثربخشی درمان شناختی - رفتاری (اجرای حضوری و اینترنتی) بر راهبردهای تنظیم هیجانی افراد با همبودی بی خوابی و افسردگی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بی خوابی حضوری و مبتنی بر اینترنت بر راهبردهای تنظيم شناختی هيجان افراد مبتلا به همبودی بی خوابی با افسردگی بود. طرح پژوهش شبه تجربی از نوع پيش آزمون-پس آزمون و پيگيری برای دو گروه آزمایشی و کنترل بود.


بی خوابی مزمن یک مشکل شایع در مراقبت های اوليه سلامت بوده و بی خوابی در جمعيت عمومی رو به افزایش است. افراد مبتلا به بی خوابی اغلب بهره ی کافی از خواب به دست نمی آورند. (باتليوز، کایل، اسپی، کولين و برومن، 2013). بين 30 تا48 درصد جمعيت، در سطح علائم، بی خوابی را گزارش کرده اند اما در سطح بی خوابی مزمن و شيوع سندرم، بين 6 تا 15 درصد گزارش شده است که این مسئله نشان دهنده ی یک چالش عمده در سطح فردی و اجتماعی است. 

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!