دکتر علیرضا مرادی -ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس پنج عاملی رفتار تکانشی
78 PDF
ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس پنج عاملی رفتار تکانشی

با توجه به اهمیت شناسایی افراد در معرض رفتارهای پرخطر و ضرورت فراهم ساختن ابزارهای معتبر در این زمینه، پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس پنج عاملی رفتار تکانشی انجام شد.


تکانشگری، سازه روانشناختی مهمی است و به ویژه برای فهم بسیاری از اشکال رفتار مشکل زا اهمیت فراوانی دارد. تکانشگری علاوه بر اینکه به عنوان یک ملاک تشخیصی برای بسیاری از اختلال های موجود در پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM-V) به کار می رود، در مدل های خطر اختلال های مختلف از جمله الکلیسم، اختلال های تغذیه و قماربازی بیمارگون به کار گرفته شده است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!