دکتر علیرضا مرادی -بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظيم هيجانی در رابطه ميان ابعاد ويژگی شخصيتی تكانشگری و مصرف و مصرف چندگانه مواد، الكل و دخانيات
7 PDF
بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظيم هيجانی در رابطه ميان ابعاد ويژگی شخصيتی تكانشگری و مصرف و مصرف چندگانه مواد، الكل و دخانيات

با توجه به اهميت شناسايی عوامل مؤثر بر مصرف مواد به منظور طراحی مداخلاتی جهت پيشگيری و درمان، پژوهش حاضر در غالب مدلی با هدف بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظيم هيجانی در رابطه ميان ابعاد ويژگی شخصيتی تکانشگری و مصرف و مصرف چندگانه مواد، الکل و دخانيات انجام شد.


مصرف مواد از جمله شديدترين مشکلاتی است كه جوامع امروزی با آن مواجه هستند و هر روز نيز بر دامنه اين مشکلات افزوده ميشود. طبق آمارها نزديك به يك چهارم دانش آموزان دبيرستان های آمريکا سیگار مصارف می كنند. بر اساس برآوردها تنها در بين سیگاری های زير 18 سال بيش از 6 ميليون نفر ممکن است به دليل بيماری های مرتبط با كشيدن سيگار مانند بيماری های قلبی - عروقی و سرطان ريه به مرگ نابهنگام دچار شوند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!