دکتر علیرضا مرادی -سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و مهارت در زبان انگلیسی: نقش وضعیت اجتماعی- اقتصادی در زبان آموزان ایرانی
79 PDF
سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و مهارت در زبان انگلیسی: نقش وضعیت اجتماعی- اقتصادی در زبان آموزان ایرانی

هدف از مطالعه حاضر آزمون مدل سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم در بستر آموزش رسمی زبان خارجه در ایران است تا با توجه به سایر ویژگی های این حوزه، تصویری روشن تر از تأثیرات سیستم خودهای انگیزشی بر میزان مهارت زبان آموزان به دست آید.


عوامل انگیزشی نقشی اساسی در یادگیری زبان انگلیسی دارند و نظریه های انگیزش زبان دوم از نیمه قرن گذشته پارادایم مستقلی را به خود اختصاص داده اند. الگوهای انگیزشی موجود در حوزه یادگیری زبان خارجه بر مبنای شرایط محیط زبان دوم شکل گرفته اند و به طور کلی ویژگی های بومی، به ویژه شرایط اجتماعی و اقتصادی زبان آموزان را کمتر لحاظ کرده اند. این الگوهای انگیزشی  شرایطی مشابه را برای محیط ایران و سایر کشورهای مورد پژوهش مانند ژاپن، چین، کره جنوبی و حتی برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی مانند مجارستان و کانادا قائل شده اند. افزون براین، در اندک پژوهش های صورت گرفته در زمینه انگیزش یادگیری زبان خارجه و وضعیت اقتصادی زبان آموزان، انگیزش به صورت عاملی کلی مورد بحث قرار گرفته و ارتباط آن با سیستم خود  مورد توجه واقع نشده است. از این گذشته، در اکثر مطالعات مربوط به نقش انگیزش در مهارت زبان انگلیسی دانش آموزان، به جای ارزیابی از میزان مهارت، از ابزار خود-گزارشدهی برای تعیین سطح مهارت افراد استفاده شده است. بنابراین، با توجه به اهمیت عوامل اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی در انگیزش و یادگیری زبان خارجه و برای حصول اطمینان از دقت برآورد میزان مهارت افراد در زبان انگلیسی، یافتن الگویی جامع و مناسب برای آموزش زبان خارجه در نظام رسمی آموزش ایران از ضروریات است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!