دکتر علیرضا مرادی -اثر تابش امواج وای فای برحافظه  کاری
87 PDF
اثر تابش امواج وای فای برحافظه کاری

اساس بحث اثرگذاری امواج الکترومغناطیس بر دستگاه عصبی این است که این امواج می توانند با ایجاد میدان مغناطیسی و الکتریکی بر فعالیت الکتریکی مغز تأثیر گذاشته و باعث تغییر در پتانسیل غشای نواحی مختلف سیستم عصبی شوند. این پژوهش می کوشد تا آثار احتمالی امواج الکترومغناطیس سیستم وایفای را بر کارکرد حافظه کاری انسان بهنجار بررسی کند.


بیشتر دانشمندان علوم شناختی بر این باورند که حافظه مهمترین کارکرد شناختی انسان است و به نظر می رسد که اندیشه ها و تصورات ما حاصل عملکرد حافظه باشد و ادراک و اندیشه انسان از آن سرچشمه بگیرد. حافظه از پدیده های بی شمار هستی، واحدی یک پارچه می سازد. تمام شناخت و تجارب ما از دنیای اطراف، که پایه  کلیه علوم علمی و عملی ماست، در حافظه ذخیره می شود. حافظه را می توان مجموعه متعدد بازتوانایی های شناختی دانست که اطلاعات را نگهداری و تجارب گذشته فرد را برای هدف کنونی وی بازسازی می کند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!