دکتر علیرضا مرادی -بررسی رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دينی با تنظيم هيجان شناختی در زنان باردار
78 PDF
بررسی رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دينی با تنظيم هيجان شناختی در زنان باردار

اين پژوهش با هدف ارزيابی رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دينی با تنظيم هيجان شناختی در زنان باردار شهر تهران اجرا گرديد. پژوهش توصيفی و از نوع همبستگی ا ست.


تنظيم هيجان و مؤلفه های تحولی و پيامدهای آن موضوعی است که به موازات توجه مجدد به هيجانات، اهميت و تفسير جديدی پيدا کرده و در زمينه های متعدد ديگری همچون ر شد شناخت بر خود، رشد شناخت و گويايی، و تکامل دستگاه عصبی- فيزيولوژيک گسترش يافته است. منظور از "تنظیم هیجان" گماشتن افکار و رفتارهايی است که به عملکرد هر چه بهتر در زندگی بينجامد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!