دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی راهبردهای نظم جويی فرآيندی هيجان در بهبود کارکردهای اجرايی معتادان بهبود يافته مراکز کاهش آسيب ( DIC )
74 PDF
اثربخشی راهبردهای نظم جويی فرآيندی هيجان در بهبود کارکردهای اجرايی معتادان بهبود يافته مراکز کاهش آسيب ( DIC )

هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشی راهبردهای نظم جويی فرآيندی هيجان در بهبود كاركردهای اجرايی در معتادان بهبود يافته مراكز كاهش آسيب شهر كرج بود.


يکی از موارد جدی تهديد كننده سلامت كه در سال های اخير با توجه به تغييرات سريع اجتماعی، از سوی سازمان های بهداشتی، مجريان قانون و سياست گذاران اجتماعی به عنوان يکی از مهمترين مشکلات در جامعه مورد توجه قرار گرفته است، شيوع اعتياد و رفتارهای پرخطر در ميان اقشار مختلف است (فرگوسن، 2009 ). در بررسی سبب شناسی ، سوءمصرف مواد و بازگشت پس از درمان، محققان و نظريه پردازان مختلف، نقص در تنظيم هيجان، تحمل پايين ناراحتی، اجتناب هيجانی، رفتارهای بدون تفکر و عادتی، نشخوار فکری، سوگيری نسبت به نشانه های مواد، خودكارآمدی پايين، نقص در مهارت های مقابله ای و خطای معنوی را عنوان نموده اند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!