دکتر علیرضا مرادی -تاثیر آموزش برنامه حل مساله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان
76 PDF
تاثیر آموزش برنامه حل مساله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش حل مساله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود.


دوره کودکی به مثابه یک مرحله بسیار مهم در فرایند تحول آدمی همواره مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. در این گستره تحولی مجموعه ای از تغییرات هیجانی، روانی و اجتماعی رخ میدهد که اساس زندگی حال و آینده فرد را تحت تأثیر قرار می دهد (میلر  ؛2011 ، بایزیت  2013 ؛ منصور، 1391). پژوهش های مختلف نشان داده است، مشکلات رفتاری و هیجانی از شایع ترین مسائل روانشناختی دوران کودکی و نوجوانی است. مشکلات رفتاری به ، شرایطی گفته می شود که در آن پاسخ های هیجانی و رفتاری در مدرسه با هنجارهای فرهنگی، سنی و قومی تفاوت داشته باشد؛ بهطوریکه بر عملکرد تحصیلی فرد، مراقبت از خود، روابط اجتماعی، سازگاری فردی، رفتار در کلاس و سازگاری در محیط تأثیر منفی بگذارد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!