دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی
78 PDF
اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی

اختلال استرس پس ازضربه، یک اختلال اضطرابی تضعیف کننده است که تعداد قابل توجهی از بازماندگان ضربه های روانشناختی بزرگ را مبتلا میسازد و موجب بروز اختلالاتی در حافظه سرگذشتی میشود. هدف پژوهش حاضر بررسی بهبود حافظه سرگذشتی و مؤلفه های مرتبط، به واسطه درمان مواجهه روایی بود. درمان مذکور، شامل بسیاری از مؤلفه های مواجهه سازی، به علاوه مؤلفهه ایی از درمان مبتنی برشواهد است.


یکی از فرآیندهای روانشناختی برجسته درگیر در اختلال استرس پس از ضربه ،حافظه سرگذشتی است. نشانه کلیدی این وضعیت یادآوری های ناخواسته ضربه است که اغلب شکلی مملو از احساس، مرور تصاویر گذشته با هیجان بالا و بازسازی تجارب زنده به خود می گیرد. علی رغم اینکه افراد مبتلا به استرس پس از ضربه، ضربه را با تمام جزئیاتش به خاطر می آورند، به طور نسبی در دسترسی به جزئیات اختصاصی جنبه های غیرمرتبط با ضربه در حافظه سرگذشتیشان مشکل دارند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!