دکتر علیرضا مرادی -آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تأثیرآن بر ادراک کودک از والدین
76 PDF
آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تأثیرآن بر ادراک کودک از والدین

پژوهش حاضر با هدف آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تعیین اثربخشی آن بر ادراک کودک - والد انجام شد. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون - پیگیری با گروه گواه بود.


مرور شواهد تجربی مختلف نشان میدهد که در قلمرو مطالعاتی روان شناسی خانواده، در بین نمونه های فرهنگی مختلف، مفهوم تعامل والد - کودک، یکی از مهمترین مفاهیم مورد علاقه پژوهشگران قلمداد میشود. به بیان دیگر، پژوهشگران علاقه مند به موضوع محوری الگوهای تبادلی « در بافتهای مطالعاتی مختلف، بر نقش تبیینی و تفسیرکنندة مفهوم ،» ادراک کودک از والدین  ، تأکید کرده اند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!