دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس ضربه ای
80 PDF
اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس ضربه ای

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلابه اختلال تنیدگی پس ضربه ای بود. بدین منظور، در چهارچوب طرح تجربی تک آزمودنی خطوط پایه چندگانه با ورود پلکانی، سه نوجوان (دو دختر، یک پسر) از مراکز آموزش کودکان کار شهر کرج با استفاده از ابزارهای تشخیصی مصاحبه بالینی ساختاریافته و مقیاس تأثیر رویداد (ویس و مارمر، 1997 ) به صورت نمونه برداری در دسترس انتخاب شدند. افراد انتخاب شده به صورت انفرادی، طی 20 جلسه تحت آموزش حافظه کاری هیجانی قرار گرفتند و در سه مرحله (قبل از آموزش، مراحل آموزش و دو ماه پیگیری) به وسیله مقیاس مهار عواطف (ویلیامبز، چامبلس و اهرنس، 1997 ) ارزیابی شدند.


اختلال تنیدگی پسضربه ای، یک اختلال شدید روانی است که پس از تجربه شدید رویداد تنیدگی زا به وجود می آید. این اختلال با نشانه های منحصربه فرد مانند یادآوری و بازگشت غیرارادی خاطره در قالب افکار مزاحم، کابوس و اجتناب از یادآوری این رویداد، باعث ایجاد تغییراتی در فرایندهای هیجانی و شناختی مانند حافظه، توجه، برنامه ریزي و حل مسئله می شود (هایز، ونل ذاکر و شین، 2012 ؛ بلک و دیگران، 1995 ؛ انجمن روان پزشکی آمریکا  2013 ). مواجهه با این تجربه های آسیب زا در،  نوجوانان می تواند اهمیت بسزایی داشته باشد زیرا نوجوانی زمانی است که فرد به دنبال کسب هویت است و هرگونه رویداد آسیب پذیرمی تواند این فرایند را مختل سازد (هالس و یودفسکی، 2003 ). همچنین نوجوانی همراه با آغاز دوره بلوغ است، به همین دلیل ممکن است مشکلات رفتاری و عاطفی بیشتری در آنها نمایان شود (کرن، 2005 ). تجربه رویداد آسیب زا در نوجوانان سبب ایجاد احساس غمگینی، احساس گناه، احساس خجالت و شرم و عدم توانایی مهار این احساسات می شود (ویل آلبا و لویز، 2007)

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!