دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرايی و حافظه شرح حال در افراد دارای اعتياد به مواد محرک
80 PDF
اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرايی و حافظه شرح حال در افراد دارای اعتياد به مواد محرک

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان اجتماع مدار بر كاركردهای اجرايی و حافظه شرح حال در افراد دارای اعتياد به مواد محرك بود.


اعتياد اختلالی با عود مزمن است كه با رفتارهای تکانشی جستجوی مواد علی رغم پيامدهای منفی آن همراه است (ميلتون و اوريت ، 2012) در اختلالات اعتيادی نيز عود به عنوان برگشت دوباره به مصرف ماده اعتيادآور بعد از يک دوره پرهيز تعريف شده است. عود حتی بعد از سال ها پرهيز نيز امکان وقوع دارد به همين دليل مهم ترين مانع درمانی در اختلالات اعتياد به حساب می آيد (اوبرين ، 2006). با وجود تمام پيشرفت هايی كه در درمان نشانگان جسمانی ترك صورت گرفته اما هنوز پيشرفت چندانی در درمان ولع مصرف به عنوان عامل عود صورت نگرفته است. اين موضوع در اعتياد به مواد محرك پررنگ تر است (نستلر ، 2002 ). اعتياد به مواد محرك در مقايسه با ديگر انواع اعتياد ازجمله اعتيادهای رفتاری و افيونی، دارای ويژگی های روان شناختی مختل كننده روانی و رفتاری بيشتری است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!