دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت به مادران بر افزایش توانایی خواندن کودکان نارساخوان
78 PDF
اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت به مادران بر افزایش توانایی خواندن کودکان نارساخوان

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت به مادران بر افزایش توانایی خواندن کودکان نارساخوان بود. باتوجه به شبه آزمایشی بودن پژوهش، از طرح تحقیق پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. آزمودنی های این طرح 20 مادر دارای کودک مبتلا به نارساخوانی و خود این کودکان بودند که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شدند.


طی بیش از یک قرن متخصصان در پی تشخیص و درمان کودکان دچار اختلالات یادگیری بوده اند. اصطلاح اختلالات یادگیری از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش آموزانی برخاست که به طور مداوم در کارهای درسی خود با شکست مواجه می شدند و در عین حال د رچارچوب سنتی کودکان استثنایی نمی گنجیدند. افرادی که تحت این عنوان تشخیص داده می شوند، نیازمند کمک و آموزش ویژه می باشند(هال،2009).

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!