دکتر علیرضا مرادی -تحیلی بین فرهنگی روابط بین وقایع منفی زندگی، استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان ایرانی و سوئدی
76 PDF
تحیلی بین فرهنگی روابط بین وقایع منفی زندگی، استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان ایرانی و سوئدی

مطالعه حاضر با هدف مقایسه بین فرهنگی ساختار - محور روابط درون گروهی وقایع منفی زندگی، استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دردانشجویان ایرانی و سوئدی انجام شد. 205 دانشجو (100 ایرانی و 105 سوئدی) به مقیاس وقایع منفی زندگی، پرسشنامه استرس تحصیلی، برنامه عاطفه مثبت ومنفی و مقیاس رضایت از زندگی پاسخ دادند.


پیشینه پژوهشی نشان می دهد که در طول دو دهه اخیر همراه با افزایش اهمیت کسب تجارب تحصیلی موفقیت آمیز در دستیابی به حرفه های آموزشی و تخصصی، روابط اجتماعی و تخصیص منابع، همواره تاکید بر نقش موقعیت های پیشرفت به مثابه یک منبع انگیزاننده سطوح متمایزی از تجارب استرس زا در بین فراگیران در بافت های فرهنگی مختلف در کانون توجه محققان بوده است...

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!