دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در کارکردهای اجرایی و راهبردهای تنظیم هیجانی در نوجوانان در معرض خطر
78 PDF
اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در کارکردهای اجرایی و راهبردهای تنظیم هیجانی در نوجوانان در معرض خطر

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در بهبود کارکردهای اجرایی و راهبردهای تنظیم هیجانی در نوجوانان در معرض خطر بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی بود که از پیش آزمون - پس آزمون با کنترل استفاده شد.


نوجوانی به عنوان یک دوره رشدی مهم برای مطالعه رابطه میان مهارت های تنظیم هیجانی و آسیب روانی مورد توجه قرار گرفته است.یکی از وظایف اصلی در دوره نوجوانی یادگیری تنظیم هیجان در روش های سازگارانه بدون کمک بزرگسالان است...

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!