دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی درمان تركيبی فعالسازی رفتاری كوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بيماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی
74 PDF
اثربخشی درمان تركيبی فعالسازی رفتاری كوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بيماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی در حال حاضر سومين علت عمده ناتوانی در دنيا محسوب ميشود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشيی درمان تركيبی فعالسازی رفتاری كوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بيماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی صورت گرفت.


اختلال افسردگی اساسی شايعترين اختلال روانپزشكی با عود مكرر و بار تحميلی انكارناپذير می باشد. سازمان جهانی بهداشت پيش بينی می كند كه تا سال 2020 افسردگی دومين علت ناتوان كننده در جهان خواهد بود. با توجه به عوامل زيستی ، روانی و اجتماعي افسردگی درمانهای مختلفی به وجود آمده است. يافته های تجربی نشان ميدهد كه از ميان درمانهای روان شناختی برای درمان افسردگی اساسی، درمان شناختی به دليل كارآمدی و اثر بخشی اش، به (CBT) رفتاری عنوان گزينه درمانی خط اول افسردگی، قلمداد شده است؛ اما آثار پيشگيرانه آن مورد ترديد می باشد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!