دکتر علیرضا مرادی -شيوع ناگويی خلقی و رابطه آن با متغيرهای جمعيت شناختی در ميان دانشجويان
76 PDF
شيوع ناگويی خلقی و رابطه آن با متغيرهای جمعيت شناختی در ميان دانشجويان

توانمندی هيجانی، روبرو شدن افراد با چالش های زندگی را آسان تر كرده و سطح سلامت روان آن ها را بهبود می بخشد. پژوهش حاضر باهدف تعيين شيوع ناگويی خلقی و ارتباط آن با متغيرهای جمعيت شناختی انجام گرفت.


توانمندی هيجانی، روبرو شدن افراد با چالش های زندگی را آسان تر كرده و سطح سلامت روانی آن ها را بهبود می بخشد. افرادی كه دارای توانمندی هيجانی بالا هستند احساس هاي خود را تشخيص مي دهند، مفاهيم ضمنی آن را درك می كنند و به گونه مؤثرتری حالات هيجانی خود را برای ديگران توصيف می كنند. اين افراد در مقايسه با افرادی كه توانايی درك و بيان حالت های هيجانی را ندارند، در كنار آمدن با تجربه ها ی منفی از موفقيت بيش تری برخوردارند و سازگاری مناسب تری را در ارتباط با محيط و ديگران نشان می دهند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!