دکتر علیرضا مرادی -نقش ميانجيگر مديريت رفتار مالی در رابطه بين صفات شخصيت و بهزيستی ذهنی
76 PDF
نقش ميانجيگر مديريت رفتار مالی در رابطه بين صفات شخصيت و بهزيستی ذهنی

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش ميانجيگر مديريت رفتار مالی در رابطه بين صفات شخصيت و بهزيستی ذهنی انجام شد. از اينرو نمونه ای به حجم 479 نفر از كارمندان دانشگاه های واقع در استان گيلان بعد از انتخاب به روش نمونه گيری خوشه ای، پرسشنامه های پنج بزرگ ايرانی (گردون)، مديريت رفتار مالی و بهزيستی ذهنی را تكميل نمودند.


سازمان بهداشت جهانی در معرفی شاخص های كيفيت زندگی، آن را در برگيرنده خوشحالی، رضايت از زندگی، بهزيستی، خودشكوفايی، بی نيازی و رهايی از فقر، كاركرد هدفمند، بهزيستی جسمانی، روانی و اجتماعی كامل ميداند (سازمان بهداشت جهانی، 1997 ؛ به نقل از فراهانی، محمدخانی و جوكار، 1388 ). بدين ترتيب بهزيستی ذهنی يكی از مؤلفه های اساسی كيفيت
زندگی است كه دينر و سو ( 2000 ) آن را تجربه فراوان عواطف مثبت، تجربه اندك عواطف منفی و احساس رضايتمندی از حوزه های گوناگون زندگی تعريف نموده اند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!