دکتر علیرضا مرادی -روابط ساختاری بين اميدواری با سبك های دلبستگی، ارزشمندی زندگی، حمايت اجتماعی، خودكارآمدی و جهت گيری هدف تسلطی در دانشجويان
74 PDF
روابط ساختاری بين اميدواری با سبك های دلبستگی، ارزشمندی زندگی، حمايت اجتماعی، خودكارآمدی و جهت گيری هدف تسلطی در دانشجويان

هدف اين پژوهش ارائه ی يك مدل علی جهت تبيين اميدواری با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری در نمونه اي از دانشجويان ايرانی بود. به همين منظور نمونه ای 379 نفری از دانشجويان دانشگاههای شهر همدان به روش نمونه گيری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های اميدواری سيمسون، مقياس خودكارآمدی شرر و همكاران، مقياس سبك های دلبستگی بزرگسالان، مقياس چندوجهی حمايت اجتماعی ادراك شده، شاخص ارزشمندی زندگی (معناداري زندگي ) و پرسشنامه ی جهت گيری هدف پاسخ دادند.


به اعتقاد اسنايدر و فلدمن (2000) در سال های اخير، روانشناسان به سازه اميدواری به عنوان يك نقطه عطف در روانشناسيی نگريسته، و معتقدند كه اين سازه ميتواند به پرورش و ايجاد سلامتی روانی كمك زيادی كند. اسنايدر و همكاران ( 1991) معتقدند، اميد يا تفكر هدف مدار، از دو مؤلفه ، مرتبط به هم يعنی افكار مسيرها و افكار منابع، تشكيل شده است. "افكار مربوط به مسيرها"انعكاس دهنده ظرفيت فرد برای توليد مسيرهايی جهت رسيدن به اهدافش است و "افكار مربوط به
منابع" هم عبارتند از، افكاري كه افراد درباره توانايی ها و قابليتهايشان جهت عبور از مسيرهای برگزيده برای دستيابی به اهدافشان دارند. از طريق تركيب منابع و مسيرها، ميتوان به اهداف رسيد. اگر هر كدام از اين دو عنصر شناختی وجود نداشته باشند، رسيدن به اهداف غير ممكن است (لوپز، اسنايدر و پدروتی، 2003).

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!