دکتر علیرضا مرادی -تأثیر آموزش بازيهای رایانه ای بر عملکرد حافظه بینایی دانش آموزان نارساخوان
77 PDF
تأثیر آموزش بازيهای رایانه ای بر عملکرد حافظه بینایی دانش آموزان نارساخوان

پژوهش حاضر، تأثیر آموزش بازيهای رایانه ای بر عملکرد حافظه بینایی دانش آموزان نارساخوان مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا بازي های موجود مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس از بین آن ها یک بازی که با فرهنگ و سطح تحصیلی دانش آموزان همخوان بود، انتخاب شد. جهت بررسی تأثیر این بازی، تعداد 20 نفر آزمودنی نارساخوان ( 10 نفر در گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل) از دانش آموزان پایه ابتدایی شهر تهران به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده و بر اساس سن، بهره هوشی و آزمون حافظه بینایی همتا سازی شدند...


حافظه حسی شامل حافظه بینایی (شمایلی) و حافظه شنوایی (پژواکی) است (ویلسون، 2009).حافظه بینایی توانایی ذخیره کردن و بازیابی ادراك ها و احساسات تصویری تجربه شده قبلی است که محرك های محیطی میتوانند آنها را فرا بخوانند. حافظه بینایی شامل اطلاعات حاصل از حرکات چشم در دامنه زمانی گسترده درباره ویژگی های ظاهری موقعیتهای مشاهده شده قبلی است (بری هیل. ام، 2009). گروه عمده از افرادی که در حافظه بینایی دچار مشکل هستند، کودکان مبتلا به اختلال یادگیريی هستند(هالاهان و کافمن، 1387).اختلالهای یادگیری، اختلالاتی هستند که توانایی فهم، یا کاربرد زبان نوشتاری یا محاوره ای، انجام محاسبات ریاضی، هماهنگی حرکتها یا توجه مستقیم را تحت تأثیر قرار میدهند. اگرچه اختلالات یادگیری در کودکان بسیار کوچک اتفاق می افتد، این اختلال ها معمولاً تا زمانیکه کودك به سن مدرسه میرسد شناخته نمیشود. پژوهشها نشان میدهد که 8 تا 10 درصد از کودکان امریکایی زیر 18 سال شکلی از اختلالهای یادگیری را دارند (موسسه ملی اختلالهاي عصب شناسی و ضربه آمریکا، 2010)...

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!