دکتر علیرضا مرادی -حمایت احتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت های جنسی و فرهنگی
77 PDF
حمایت احتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت های جنسی و فرهنگی

مطالعه حاضر با هدف آزمون اثرات تعدیل کننده گروه های فرهنگی و جنسی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر ایرانی و سوئدی انجام شد.


شواهد تجربی مختلف نشان داده اند که برای غالب دانشجویان و دانش آموزان، تجربه زندگی تحصیلی از طریق مواجهه با گروه وسیعی از عوامل تحصیلی تنیدگی زا مشخص می شود. البته غالب محققان علاقه مند به قلمرو مطالعاتی تنیدگی تحصیلی دریافتند تمایز در اثربخشی الگوهای ترجیحی پاسخدهی افراد به عوامل تنیدگی زا در بین دانشجویان موثر هستند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!