دکتر علیرضا مرادی -مقايسه ی درمان فعال سازی رفتاری كوتاه مدت و درمان فراشناختی بر كاهش شدت نشانه ها و افزايش كيفيت زندگی بيماران افسرده اساسی
80 PDF
مقايسه ی درمان فعال سازی رفتاری كوتاه مدت و درمان فراشناختی بر كاهش شدت نشانه ها و افزايش كيفيت زندگی بيماران افسرده اساسی

اين پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی و مقايسه درمان فعال سازی رفتاری كوتاه مدت و درمان فراشناختی بر كاهش علايم و افزايش كيفيت زندگی بيماران افسرده اساسی انجام شده است. در يك طرح شبه آزمايشی با پيش آزمون- پس آزمون توأم با گروه كنترل، و با استفاده از روش نمونه گيری در دسترس، 34 آزمودنی زن، كه براساس ملاك های DSM - VI - TR توسط روانپزشك مورد ارزيابی قرار گرفتند، به صورت تصادفی به دو گروه آزمايشی و يك گروه كنترل گماشته شدند؛ گروه تحت درمان فعال سازی رفتاری كوتاه مدت، گروه تحت درمان فراشناختی و گروه كنترل.


افسردگی اساسی يكی از شايع ترين اختلالات روانی می باشد (سرانو و همكاران، 2010) برآورد های همه گير شناسی نشان داده اند كه شيوع طول عمر اين اختلال بين 13 تا 19 درصد می باشد (هاسين و همكاران، 2005 ) به طوری كه شيوع اين اختلال در زنان 2/7 برابر بيشتر از مردان است. 

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!