دکتر علیرضا مرادی -تأثير القای انگيختگی هيجانی خوشايند پس از يادگيری بر تحكيم حافظه
81 PDF
تأثير القای انگيختگی هيجانی خوشايند پس از يادگيری بر تحكيم حافظه

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير انگيختگی خوشايند بر تحكيم هدف پژوهش حاضر بررسی تأثير انگيختگی خوشايند بر تحكيم دانشجويان دانشگاههای تربيت مدرس، تهران و آزاد واحد تهران جنوب ( 30 زن و 30 مرد) به صورت در دسترس انتخاب و پس از كسب ملاكهای لازم براي ورود به گروه نمونه به صورت تصادفی در دو گروه جايگزين شدند.


از مهمترين ويژگی های مغز انسان وجود كاركردهاي عالی كرتكس است كه به نظر می رسد نسبت به ساير گونه ها تكامل بيشتری داشته باشد. يكی از اين كاركردهای عالی حافظه است . حافظه فرايند ذخيره سازی اطلاعات و تجربه ها برای بازيابی در نقطه ای در آينده است. ساز و كارهای حافظه، همانند ساير كاركردهای عالی شناختی قشر مخ، تحت تأثير مجموعه ای از عوامل درونی و بيرونی هستند . بخش عمده ای از عوامل درونی را ميتوان در قالب حالتهای هيجانی مورد بررسی قرار داد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!