دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی آموزش حافظه کاري هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلابه اختلال تنیدگی پس ضربه اي
159
اثربخشی آموزش حافظه کاري هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلابه اختلال تنیدگی پس ضربه اي

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش حافظه کاري هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلابه اختلال تنیدگی پس ضربه اي بود. بدین منظور، درچهارچوب طرح تجربی تک آزمودنی خطوط پایه چندگانه با ورود پلکانی، سه نوجوان (دو دختر، یک پسر) از مراکز آموزش کودکان کار شهر کرج با استفاده ازابزارهاي تشخیصی مصاحبه بالینی ساختاریافته و مقیاس تأثیر رویداد (ویس و مارمر، 1997 (به صورت نمونه برداري در دسترس انتخاب شدند.


چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش حافظه کاري هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلابه اختلال تنیدگی پس ضربه اي بود. بدین منظور، در چهارچوب طرح تجربی تک آزمودنی خطوط پایه چندگانه با ورود پلکانی، سه نوجوان (دو دختر، یک پسر) از مراکز آموزش کودکان کار شهر کرج با استفاده از ابزارهاي تشخیصی مصاحبه بالینی ساختاریافته و مقیاس تأثیر رویداد (ویس و مارمر، 1997 (به صورت نمونه برداري در دسترس انتخاب شدند. افراد انتخاب شده به صورت انفرادي، طی 20 جلسه تحت آموزش حافظه کاري هیجانی قرار گرفتند و در سه مرحله (قبل از آموزش، مراحل آموزش و دو ماه پیگیري) به وسیله مقیاس مهار عواطف (ویلیامبز، چامبلس و اهرنس، 1997 (ارزیابی شدند. به منظور تحلیل داده ها از شاخصهاي تغییر روند، شیب، بازبینی نمودارها و براي تعیین معناداري بالینی از شاخص کوهن، درصد بهبودي و اندازه اثر استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که آموزش حافظه کاري هیجانی منجر به افزایش توانایی شرکت کنندگان در توانایی مهار عواطف از مرحله پیش از آموزش تا پیگیري شده است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، میتوان گفت آموزش حافظه کاري هیجانی، گزینه مناسبی براي افزایش توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلابه اختلال تنیدگی پس ضربه اي است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!