دکتر علیرضا مرادی -کنش وری خانوادگی، هویت شخصی و رفتار مشکل آفرین در نوجوانی
85 PDF
کنش وری خانوادگی، هویت شخصی و رفتار مشکل آفرین در نوجوانی

هدف این پژوهش شناخت نقش هویت در رابطه بین کنش وری خانوادگی و رفتار مشکل آفرین در نمونه ای متشکل از 300 دانش آموز پایه دوم راهنمایی (150 دختر و 150 پسر) بود. کنش وری خانوادگی برحسب نشانگرهای ارتباط والد - نوجوان، دلمشغولی والدین و والد گری مثبت و رفتار مشکل آفرین با نشانگر های رفتار پرخاشگرانه، رفتار نقض قانون و مشکلات توجه، عملیاتی شدند.


در اوایل دوره نوجوانی یک رشته تغییرات جسمانی، بین شخصی دورن شخصی آغاز می شوند. یکی از این تغییرات، آغاز جستوجوی فعال یک شخصیت متمایز است. از زمان نظریه پردازی اریکسون در باب تحول روانی اجتماعی، تحول هویت تکلیف روانی اجتماعی بنیادی در دوره نوجوانی، قلمداد شده است. پیش از نوجوانی، هویت کودک مانند تکه های پارچه ای است که به یکدیگر دوخته نشده اند، اما تا پایان نوجوانی این تکه ها به صورت لباس چهل تکه های که منحصر برای فرد است به یکدیگر دوخته خواهند شد. این فرآیند توحیدیافتگی در مرکز بحران روانشناختی پنجم اریکسون قرار دارد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!