دکتر علیرضا مرادی -روایی عاملی و تغییر ناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی
85 PDF
روایی عاملی و تغییر ناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی

مطالعه حاضر با هدف آزمون ساختار عاملی و تغییرناپذیری اندازه گیری فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا اندلر و پارکر (1999) در والدین کودکان عادی و استثنایی انجام شد.


مرور شواهد تجربی نختلف نشان می دهد که در قلمرو مطالعاتی عوامل تبیین کننده تجارب تنیدگی زا، در بین نمونه های مختلف والدینی، مفهوم سبک مقابله، یکی از مهم ترین مفاهیم مورد علاقه پژوهشگران قلمداد می شود. به بیان دیگر، پژوهشگران علاقه مند به موضوع محوری تنیدگی والدینی، در بافت های مطالعاتی مختلف، بر نقش تبیینی و تفسیرکننده مفهوم مقابله، تاکید کرده اند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!