دکتر علیرضا مرادی -بررسی اعتبار و روایی عاملی آزمون خواندن و نارساخوانی (نما)
87 PDF
بررسی اعتبار و روایی عاملی آزمون خواندن و نارساخوانی (نما)

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اعتبار و روایی عاملی مجموعه آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) انجام شد. 1614 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرهای تبریز، سنندج و تهران با استفاده از آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) ارزیابی شدند.


اختلال یادگیری اختصاصی یک اختلال رشدی عصبی است که منشا زیستی دارد یعنی پایه و اساس ناهنجاری های موجود در سطح شناختی است و نشانه های رفتاری اختلال از آن نشات گرفته اند. در پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی اختلال های یادگیری اختصاصی شامل نارساخوانی، اختلال نوشتن و اختلال در ریاضیات می باشد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!