دکتر علیرضا مرادی -رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و کمرویی در نوجوانان
86 PDF
رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و کمرویی در نوجوانان

هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده (جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی) و کمرویی نوجوانان بود. گروه نمونه مورد مطالعه شامل 367 دانش آموز (232 دختر و 135 پسر) پایه های اول و دوم دبیرستان های منطقه یک شهر تهران بودند.


یکی از ویژگی های شخصیتی که به شدت تحت تاثیر روابط انسان با اجتماع و اطرافیان قرار دارد، کمرویی است. به طور کلی کمرویی یک سازه روانشناختی و در عین حل یک عارضه اجتماعی است که در جمع بروز می کند و فرد از مواجه شدن با افراد ناآشنا و ارتباط اجتماعی گریزان است. افراد کمرو در تعامل های اجتماعی و روابط بین فردی خود ناشیانه رفتار می کنند و به عبارت دیگر فاقد مهارت های اجتماعی هستند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!