دکتر علیرضا مرادی -رویکرد مدل یابی مفادلات ساختاری در تحلیل بین فرهنگی رابطه بین روان رنجورخویی، استرس تحصیلی و رفتارهای سلامت در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی
17 PDF
رویکرد مدل یابی مفادلات ساختاری در تحلیل بین فرهنگی رابطه بین روان رنجورخویی، استرس تحصیلی و رفتارهای سلامت در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی

مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی روابط ساختاری بین متغیرهای روان رنجورخویی، استرس تحصیلی و رفتارهای سلامت در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی انجام شد. 199 دانشجو (100 ایرانی و 99 سوئدی) به نسخه کوتاه فهرست پنج عامل (BFI-SV: رامستد و جان، 2007) و فهرست رفتارهای سلامت (HBI: برامان، 1998) پاسخ دادند.


نتایج پاره ای از مطالعات نشان می دهد که تجارب تحصیلی استرس زا در پیش بینی الگوهای رفتاری انطباقی و غیرانطباقی یادگیرندگان موثرند. شواهد تجربی مختلف نشان داده اند که روان رنجور خویی نیز از طریق پیش بینی آمادگی فزاینده تجارب ذهنی استرس زا و تشدید در واکنش های هیجانی افراد در مواجهه با طیف وسیعی موقعیت های استرس زای تحصیلی(حجت، گونلا، اردمن و وگل، 2003) و بین فردی (گونزالز و سوی،2003) در تبیین و تفسیر الگوهای رفتار سلامت افراد به مثابه یک عامل خطر ایفای نقش می کند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!