دکتر علیرضا مرادی -وضعيت حافظه شرح حال در نوجوانان پسر افسرده، افسرده دارای سوء مصرف مواد و سالم
86 PDF
وضعيت حافظه شرح حال در نوجوانان پسر افسرده، افسرده دارای سوء مصرف مواد و سالم

هدف اين پژوهش بررسی كلی گويی حافظه شرح حال در نوجوانان پسر افسرده، افسرده دارای سوء مصرف مواد و سالم بود. نمونه مورد بررسی 76 نفر ( 25 نفر با تشخيص افسردگی، 25 نفر افسرده دارای اختلال سوءمصرف مواد و 26 نفر سالم عادی ) ازنوجوانان كرمانشاه بودند. هر سه گروه در متغييرهای سن، جنس، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، همتا شدند.رشد و گسترش روان شناسی شناختی و روشمند شدن مطالعات و پژوهش ها ی مربوط به آن در طی چند دهه گذشته حوزه های مختلف روان شناسی را تحت تاثير قرار داده است. روانشناسی بالينی نيز از اين قاعده مستثنی نبوده، براي مثال مطالعه در مورد ابعاد شناختی اختلالات هيجانی يكی از موضوعاتی است كه در سال های اخير مورد توجه قرار گرفته است. رشد فزاينده ديدگاه های شناختی در خصوص تبيين تحولات شناختی افراد مبتلا به اين اختلالات از يك سو، و توسعه روش هاي درمانی جديد به ويژه شناخت درمانی و دست يابی به روش های ارزيابی و تشخيصی جديد از سوی ديگر، موجب گرديده است تا پژوهشگران بيش از پيش اين مطالعات را انجام دهند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!