دکتر علیرضا مرادی -بازخورد مذهبی، حرمت خود و مسند مهارگری
94 PDF
بازخورد مذهبی، حرمت خود و مسند مهارگری

رابطه بین حرمت خود، مسند مهارگری و بازخورد مذهبی بررسی شد. نمونه ای شامل 75 پسر و 181 دختر دانشجو با میانگین سنی 19/5 سال به مقیاس بازخورد مذهبی (خدایاری فرد،1378)، مسند مهارگری (لونسون،1972) و حرمت خود (کوپر اسمیت،1967) پاسخ دادند. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین بازخوردهای مذهبی، مسند مهارگری درونی و حرمت خود همبستگی مثبت معنادار را آشکار ساخت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که مسند مهارگری دورنی با 31 درصد و حرمت خود با 4 درصد واریانس بازخورد مذهبی را تبیین می کنند.


بررسی های انجام شده تاثیر مثبت بازخورد مذهبی برعملکرد توام با موفقیت فرد در موقعیت های تنیدگی زا، بهبود سلامت روانی و حرمت خود است. نتایج پژوهش ها در قلمرو ارتباط بین بازخورد مذهبی با سبک های مقبله ای بارور، شادکامی و رضایت از زندگی، سلامت روانی و عملکرد مطلوب جسمانی، نقش مثبت بازخورد مذهبی را در ابعاد مختلف نشان داده اند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!