دکتر علیرضا مرادی -مطالعه اثر اضطراب صفت و موقعیت پرفشار بر کارآمدی پردازش و عملکرد حافظه فعال
88 PDF
مطالعه اثر اضطراب صفت و موقعیت پرفشار بر کارآمدی پردازش و عملکرد حافظه فعال

هدف این مطالعه استفاده از یک مدل روانشناختی برای توضیح و تبیین اثر تفاوت های فردی در اضطراب صفت و موقعیت پرفشار، بر کارآمدی پردازش و عملکرد حافظه فعال بود. همچنین این مطالعه درصدد آزمون نظریه کارآمدی پردازش آیزنک و کالو می باشد.


هیجان و شناخت دو بعد اساسی ساختار روانشناختی انسان را تشکیل می دهد. تبیین عملکرد افراد تنها در صورت توجه به تعامل این دو بعد امکان پذیر است. 

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!