دکتر علیرضا مرادی -بررسی تحولی حافظه آشکار و ناآشکار کودکان
90 PDF
بررسی تحولی حافظه آشکار و ناآشکار کودکان

تحقیق حاضر به منظور بررسی تحولی حافظه آشکار و ناآشکار کودکان انجام شد تا مشخص شود که با استفاده از تکالیف معمولی و روزمره، عملکرد کودکان در حافظه آشکار و ناآشکار به موازات افزایش سن چه تغییری می یابد.


یکی از دسته بندی های حاضر تقسیم آن به حافظه آشکار و نا آشکار است. گاهی اوقات اطلاعات را به صورت ارادی و با قصد و نیت قبلی رمزگردانی کرده، به حافظه می سپاریم و مواقع دیگر بدون قصد قبلی ای کار را می کنیم. در حالت اول با حافظه آشکارو در حالت دوم با حافظه نا آشکار سرو کار داریم.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!