دکتر علیرضا مرادی -رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران
89 PDF
رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

سلامت روانشناختی، یکی از مسائل مطرح دردنیای امروز است.


سلامت روانشناختی، یکی از مسائل مطرح دردنیای امروز است. اگرچه تحقیقاتی در زمینه هوش هیجانی و منبع کنترل، و رابطه هوش هیجانی و سلامت روانشناختی، در ایران انجام شده است ولی تحقیقات داخلی و خارجی که هر سه متغیر را با هم بررسی کرده باشد پیدا نشده است. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه و تبیین متغیرهای هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روانشناختی پرداخته است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!