دکتر علیرضا مرادی -بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود عملكرد خانواده و تقويت رضايت زناشويي در خانواده های كودكان مبتلا به اختلال اضطراب جدايی
96 PDF
بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود عملكرد خانواده و تقويت رضايت زناشويي در خانواده های كودكان مبتلا به اختلال اضطراب جدايی

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی رویکرد خانواده درمانی ساختاری در کاهش تعارضات زناشویی و والدینی،افزایش رضایت زناشویی و بهبود عملکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی انجام شد.


پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رویكرد خانواده درمانی ساختاری در كاهش تعارضات زناشویی و والدینی، افزایش رضایت زناشو یی و بهبود عملكرد خانواده كودكان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی انجام شد .

جامعه پژوهش شامل خانواده های دارای اختلال عملكرد و فرزند مبتلا به اختلال اضطراب جدایی و نمونه شامل 38 خانواده با حداقل یك فرزند مبتلا به اختلال اضطراب جدایی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از روش تحقیق شبه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون ب ا گروه كنترل و اندازه گیری مكرر استفاده شد . نمونه ها به دو(گروه آزمایشی (خانواده های كم سواد و باسواد ) و دو گروه كنترل با تركیب مشابه (جمعاً 4 گروه ) تقسیم شدند .(

خانواده های گروه های آزمایشی، با حضو ر كلیه اعضای خانواده، طی 9 جلسه در معرض مداخلات درمانی با طرح درمانی یكسان قرار گرفت ند. شش هفته پس از آخرین جلسه درمان نیز در یك جلسه پی گیری شر كت نمودند .

برنامه مداخله ای از پیش طر احی شده به گروه های آزمایشی ارائه و نتایج اثرات مداخله با گروه كنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری مورد مقایسه قر ار گرفت . ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس ارزیابی عملكرد خانواده، پرسشنامه رضامندی زناشویی انریچ و مصاحبه بالینی بود . از روش های آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد وهمچنین آمار استنباطی (تكرار سنجش و روش تعقیبی توكی ) برای مقایسه میانگین ها استفاده شد (.

نتایج حاكی از اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در تقویت رضایت زناش ویی و بهبود عملكرد خانواده در سطح (p <0/001) بود. ولی تفاوت بین گروههای باسواد و كم سواد معنی دار نبود.

 

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!