مقالات


بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود عملكرد خانواده و تقويت رضايت زناشويي در خانواده های كودكان مبتلا به اختلال اضطراب جدايی

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی رویکرد خانواده درمانی ساختاری در کاهش تعارضات زناشویی و والدینی،افزایش رضایت زناشویی و بهبود عملکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی انجام شد.


آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تأثیرآن بر ادراک کودک از والدین

پژوهش حاضر با هدف آموزش حل مسئله خانوادهمحور به والدین و تعیین اثربخشی آن بر ادراک کودک - والد انجام شد. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون - پیگیری با گروه گواه بود.


اثربخشی آموزش حافظه کاري هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلابه اختلال تنیدگی پس ضربه اي

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش حافظه کاري هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلابه اختلال تنیدگی پس ضربه اي بود. بدین منظور، درچهارچوب طرح تجربی تک آزمودنی خطوط پایه چندگانه با ورود پلکانی، سه نوجوان (دو دختر، یک پسر) از مراکز آموزش کودکان کار شهر کرج با استفاده ازابزارهاي تشخیصی مصاحبه بالینی ساختاریافته و مقیاس تأثیر رویداد (ویس و مارمر، 1997 (به صورت نمونه برداري در دسترس انتخاب شدند.


نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله، در سلامت روانی دانشجویان: ارائه مدل های علی

این تحقیق به منظور بررسی نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله با تنیدگی در سلامت روانی دانشجویان انجام گرفت.


بررسی عوامل روانشناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی

هدف این پژوهش بررسی عوامل روانشناختی در اقدام به خودکشی دانشجویان بود. عوامل روانشناختی شامل نشانه های اختلالات بالینی اصطراب، بدنی شکل، دو قطبی - آشفتگی، افسرده خویی، وابستگی به الکل، وابستگی دارویی، اختلال هذیانی، افسردگس اساسی و پارانوئید بودند.


اختلال شخصیت و اقدام به خود کشی در دانشجویان

هدف این مطالعه، بررسی نقش اختلالات شخصیت در اقدام به خودکشی دانشجویان ایرانی است. این اختلالات شامل اختلالت شخصیت اجتنابی، ضد اجتماعی، مرزی، اسکیزوتایپال، پارانوئید، اسکیزوئید، وابسته، نمایشی، خودشیفته، وسواسی - جبری، آزارگر، پرخاشگر - منفعل و خودشکن(آزارطلب) می باشد.


تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان (مدل فلنر)

هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کفایت اجتماعی در قالب مدل چهاربعدی کفایت اجتماعی فلنر بود.


اثربخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی-کلامی بر سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی

هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش راهبردی - عصبی بر بهبود شاخص های سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی است.


مقایسه کارکرد اجرایی و شواهد عصب روانشناختی در اختلال وسواسی - اجباری و اضطراب فراگیر

منظور از پژوهش حاضر سنجش کارکرد اجرایی بیماران مبتلا به اختلالات وسواسی - اجباری و اضطراب فراگیر بود.


بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران و مقایسه دختران معتاد و غیر معتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارت های اجتماعی

با همگانی شدن عرضه اینترنت در اوایل دهه نود میلادی، مساله استفاده مفرط و آسیب شناسانه از این فناوری توجه روانشناسان را به خود جلب کرد. از آن زمان تا کنون، پدیده اعتیاد به اینترنت در کشور های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.


رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

سلامت روانشناختی، یکی از مسائل مطرح دردنیای امروز است.


بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی

هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثربخشی رویکرد خانوده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی کودکان از طریق ایجاد تغییر در خانواده، کاهش تعارضات در روابط والدین و ارتقا عملکرد خانواده های دارای کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی می باشد.


بررسی تحولی حافظه آشکار و ناآشکار کودکان

تحقیق حاضر به منظور بررسی تحولی حافظه آشکار و ناآشکار کودکان انجام شد تا مشخص شود که با استفاده از تکالیف معمولی و روزمره، عملکرد کودکان در حافظه آشکار و ناآشکار به موازات افزایش سن چه تغییری می یابد.


پردازش اطلاعات و توجه انتخابی در دختران نوجوان دارای علائم اختلالات خوردن

پژوهش حاضر با هدف بررسی توجه انتخابی نسبت به محرک های مربوط به غذا و شکل بدن در افراد دارای علائم اختلالات خوردن که برای درمان مراجعه نکرده بودند انجام شد.


تاثیر روان درمانی بین فردی بر درمان افسردگی نوجوانان : مطالعه موردی

افسردگی به عنوان یک اختلال متعارف در میان نوجوانان اغلب شامل یک دوره بالینی مزمن و عود کننده است. تجربه یک دوره افسردگی در کودکی یا نوجوانی یک عامل خطر برای دوره های افسرده ساز آتی و همچنین مشکلات روانی -اجتماعی محسوب می شود.


آلکسی تیمیا و سبک های ابراز هیجان در خرده فرهنگ های ایرانی

هدف از پژوهش حاضر مقایسه آلکسی تیمیا و سه سبک ابرازهیجان شامل ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی دردانشجویان چهار خرده فرهنگ ایرانی (کرد، ترک، لر و فارس) است.


رابطه آلکسی تیمیا با سبک های ابراز هیجان و سلامت عمومی در دانشجویان

در این پژوهش رابطه الکسی تیمیا با با سبک های ابراز هیجان (ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی) و سلامت عمومی در دانشجویان و نقش جنسیت در بروز آلکسی تیمیا بررسی شده است.


بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران دبیرستانی شهر تهران و مقایسه دختران معتاد و غیر معتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارت های اجتماعی

با همگانی شدن عرضه اینترنت در اوایل دهه نود میلادی، مساله استفاده مفرط از این فناوری از حدود سال 1994توجه روانشناسان را به خود جلب کرد. از آن زمان تا کنون، پدیده اعتیاد به اینترنت در کشور های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق هدف آن است که اولا میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در میان دختران دبیرستانی شهر تهران بررسی شود و ثانیا دختران معتاد و غیر معتاد در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارت های اجتماعی مقایسه شوند.


بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس حافظه وکسلر(نسخه سوم) در دانشجویان

هدف اصلی این پژوهش، وارسی ویژگی های روان سنجی مقیاس حافظه وکسلر نسخه سوم (WMS-III) است.


مطالعه اثر اضطراب صفت و موقعیت پرفشار بر کارآمدی پردازش و عملکرد حافظه فعال

هدف این مطالعه استفاده از یک مدل روانشناختی برای توضیح و تبیین اثر تفاوت های فردی در اضطراب صفت و موقعیت پرفشار، بر کارآمدی پردازش و عملکرد حافظه فعال بود. همچنین این مطالعه درصدد آزمون نظریه کارآمدی پردازش آیزنک و کالو می باشد.


مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی رفتار توجهی، خودتنظیمی رفتار انگیزشی، خودتعلیمی رفتار کلامی بر عملکرد ریاضی و خود کارآمدی تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی

اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی از بحث برانگیزترین اختلالات دوران کودکی و نوجوانی است که مطالعات گسترده و وسیعی در مورد آن انجام شده است. همچنین گزارش شده است این اختلال با پیامدهای منفی تحصیلی، اجتماعی و هیجانی نوجوانی و برگسالی در ارتباط است و بی توجهی، تکانش وری و بیش فعالی ویزپژگی های بارز این افراد هستند.


بررسی عملکرد افرادمبتلا به PTSD ناشی از جنگ در حافظه شرح حال رویدادی

پژوهش حاضر رابطه بین توانایی به مواد شرح حال اختصاصی از حافظه و نشانه های استرس پس از سانحه را مورد بررسی قرار داده است. نمونه های این مطالعه شامل یک گروه از مبتلایان به PTSD ناشی از جنگ، به عنوان گروه آزمایشی و دو گروه کنترل (Non-PTSD و سالم) می باشند که در متغیر های سن و هوش همتا شده اند.


اثر اضطراب و نحوه ارایه تکالیف بر کارآمدی پردازش و عملکرد عناصر حافظه فعال

هدف این پژوهش مطالعه اثر اضطراب صفت بر تکالیفی است که به عنصر واج شناختی و دیداری-فضایی حافظه فعال مربوط می شود تا نظریه کارآمدی پردازش آیزنک و کالو (PET) که بیان می کند " عنصر واج شناختی و اجرایی مرکزی حافظه فعال در فهم ارتباط میان اضراب و عملکرد اهمیت دارند " را مورد آزمون قرار دهد.


بررسی تحول سیالی واژگان کلامی و مقوله ای در کودکان دوزبانه ترک - فارس و کرد - فارس

این پژوهش به منظور بررسی چگونگی تحول روانی واژگان کلامی مقوله ای کوئکان دو زبانه (ترک - فارس و کرد - فارس) انجام شد. در این پژوهش که جزو مطالعات بنیادی است، هزار دانش آموز دبستانی دوزبانه ترک - فارس و کرد - فارس به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی، از میان دانش آموزان دبستانی دو شهر تبریز و سنندج انتخاب شدند. این دانش آموزان در دو آزمون نشانه ادراکی (حروف اولیه) و نشانه های مفهومی (مقوله های معنایی)شرکت کردند.


نقش تفاوت های جنسیتی در سبک های مقابله با استرس و سلامت روان

هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش تفاوت های جنسیتی در نمره های سبک ها مقابله و سلامت روانی 403 دانشجو (206 پسر و 197 دختر) از دانشگاه تربیت معلم تهران بود. شرکت کنندگان به مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زا و پرسشنامه سلامت عمومی پاسخ دادند.


توجه انتخابی در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون

این پژوهش با هدف بررسی توجه انتخابی یا سوگیری پردازش اطلاعات در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون انجام شد. شواهد قابل توجهی دارد که افراد انتخابی بهنشانه هایی توجه می کنند که با موضوعات برجسته هیجانی آن ها در ارتباط است و اگر به صورت پیوسته به محرک تهدید کننده توجه شود، رفتار هدفمند فرد مختل می گردد.


عملکرد حافظه فعال در دانشجویان دختر با علائم افسردگی بالا و عادی

هدف این پژوهش بررسی عملکرد حافظه فعال در دانشجویان با افسردگی بالا و عادی بود. نمونه مورد بررسی 82 نفر (41 نفر با نمرات افسردگی بالا 41 نفر عادی) دانشجوی دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (پردیس کرج) بودند که گروه افسرده با شیوه غربالگری و کروه عادی به صورت تصادفی انتخاب شدند.


بازخورد مذهبی، حرمت خود و مسند مهارگری

رابطه بین حرمت خود، مسند مهارگری و بازخورد مذهبی بررسی شد. نمونه ای شامل 75 پسر و 181 دختر دانشجو با میانگین سنی 19/5 سال به مقیاس بازخورد مذهبی (خدایاری فرد،1378)، مسند مهارگری (لونسون،1972) و حرمت خود (کوپر اسمیت،1967) پاسخ دادند. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین بازخوردهای مذهبی، مسند مهارگری درونی و حرمت خود همبستگی مثبت معنادار را آشکار ساخت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که مسند مهارگری دورنی با 31 درصد و حرمت خود با 4 درصد واریانس بازخورد مذهبی را تبیین می کنند.


وضعيت حافظه شرح حال در نوجوانان پسر افسرده، افسرده دارای سوء مصرف مواد و سالم

هدف اين پژوهش بررسی كلی گويی حافظه شرح حال در نوجوانان پسر افسرده، افسرده دارای سوء مصرف مواد و سالم بود. نمونه مورد بررسی 76 نفر ( 25 نفر با تشخيص افسردگی، 25 نفر افسرده دارای اختلال سوءمصرف مواد و 26 نفر سالم عادی ) ازنوجوانان كرمانشاه بودند. هر سه گروه در متغييرهای سن، جنس، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، همتا شدند.


بررسی عملكرد افراد مبتلاء به ايدز در حافظه شرح حال

راهنمای تشخيص آماری، اختلالات روانی، HIV/AIDS را در رديف حوادث شديد و تهديد كننده كه می تواند پیامدی همچون PTSD داشته باشد قرار داده است. چنين وضعيتی موجب می شود كه فرد علاوه بر دارا بودن علائم و نشانه های روان شناختی اختلال مانند اجتناب، افكار ناخواسته، بيش برانگيختگی، اضطراب و افسردگی از مشكلات شناختی نظير توجه، حافظه، پردازش اطلاعات و .. در رنج باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملكرد افراد HIV/AIDS در حافظه شرح حال به عنوان يكی از عوامل مؤثر در شكل گيری خود و هويت و هدفمند كردن رفتارهاي فرد است.


مقایسه عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد به هنجار در حافظه شرح حال معنایی

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین توانایی بازیابی خاطرات شرح حال معنایی اختصاصی از حافظه و نشانه های استرس پس از سانحه پرداخته است.


بررسی تاثیر ساختار خانواده و حمایت اجتماعی در خودکشی دانشجویان

شناسایی عوامل خطر موثر در خودکشی دانشجویان می تواند زمینه لازم را برای اعمال مداخلات مناسب با هدف پیشگیری و کنترل پدیده خودکشی فراهم نماید. پژوهش حاضر به بررسی عوامل خطر خانوادگی و اجتماعی موثر در خودکشی دانشجویان پرداخته است.


مقایسه اثربخشی خود تنظیمی رفتار توجهی، خودتنظیمی رفتار انگیزشی و خودتنظیمی کلامی بر نشانه های اختلال بیش فعای همراه با نقص توجه

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش خودتنظیمی و رفتارهای توجهی، خود تنظیمی رفتارهای انگیزشی و خود تعلیمی کلامی بر نشانه های نقص توجه و بیش فعالی می پردازد. دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه شهر تبریز به عنوان جامعه ی مورد پژوهش انتخاب گردید.


اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی - لجبازی

هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثربخشی رویکرد خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال نافرمانی - لجبازی کودکان 5 تا 10 ساله بود. مطالعه حاضر از نوع شبه آزمایشی - تک موردی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود.


بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با تنهایی و عزت نفس در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران

این پژوهش با دو هدف انجام گرفته است، بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با تنهایی و عزت نفس در میان دانش آموزان شهر تهران. به منظور دستیابی به این هدف 1968 دانش آموز دختر و پسر سه رشته دبیرستانی پنج منطقه تهران (دو منطقه در شمال، دو منطقه در جنوب و یک منطقه در مرکز) به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند...


عملکرد افراد مبتلا به چاقی در کارکردهای اجرایی (بازداری)

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد افراد چاق و بیماران چاق درمان شده در کارکردهای اجرایی انجام شد.


نقش سیستم های مغزی - رفتاری در پیش بینی سوء مصرف مواد

سوء مصرف مواد یکی از مشکلات بحرانی جهانی و نیز کشور ما می باشد که تاکنون رویکردهای تبیینی مختلفی در این زمینه مطرح شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. یکی از رویکردهای مفید سال های اخیر، رویکرد اعتیاد به عنوان یک بیماری مغزی می باشد. دراین راستا، تئوری حساسیت به تقویت گری فرضیه هایی مبنی بر نقش سیستم های مغزی در گرایش افراد به سوء رفتار مواد را مطرح نموده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش سیستم های فعال کننده و بازدارنده رفتاری درد گرایش افراد به سوء مصرف مواد می باشد.


عملکرد حافظه بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ

جنگ به عنوان یک رویداد تنیدگی زا دارای پیامدهای درازمدت بسیاراز جمله بروز اختلالات روانشناختی نظیر اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) می باشد.پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد حافظه حافظه بازماندگان دفاع مقدس مبتلا به PTSD انجام شده است.


عملکرد حافظه شرح حال (اختصاصی بودن جنبه های معنایی و رویدادی) در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است که به بررسی رابطه بین توانایی دست یابی به موارد شرح حال اختصاصی از حافظه و نشنانه های PTSD می پردازد. مطالعه اول شامل یک گروه از مبتلایان به PTSD ناشی از جنگ، به عنوان گروه آزمایشی و دو گروه کنترل (Non-PTSD و سالم) بوده و مطالعه دوم، بر روی بیماران سرطانی مبتلا به PTSD و گروه کنترل سالم انجام شده است.


بررسی اثر حافظه فعال و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی در دانشجویان دختر و پسر

به منظور بررسی اثر حافظه فعال و خستگی شناختی بر عملکرد حل مسائل شناختی دانشجویان دختر و پسر، آزمایشی طراحی و اجرا شد.


اثربخشی درمانی - رفتاری در کاهش علائم و بهبود عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

در طی سالهای اخیر شواهد تجربی و آزمایی بسیاری در گسترش درمان های روانشناختی فراهم شده است. مطالعات مستقلی که انجام شده اند، حاکی از اقربخشی درمان های مختلف است که می توانند در بهبود علائم مثبت و منفی و افزایش کارکردهای شناختی، شغلی یا اجتماعی موثر باشند.


رویکرد مدل یابی مفادلات ساختاری در تحلیل بین فرهنگی رابطه بین روان رنجورخویی، استرس تحصیلی و رفتارهای سلامت در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی

مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی روابط ساختاری بین متغیرهای روان رنجورخویی، استرس تحصیلی و رفتارهای سلامت در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی انجام شد. 199 دانشجو (100 ایرانی و 99 سوئدی) به نسخه کوتاه فهرست پنج عامل (BFI-SV: رامستد و جان، 2007) و فهرست رفتارهای سلامت (HBI: برامان، 1998) پاسخ دادند.


رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و کمرویی در نوجوانان

هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده (جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی) و کمرویی نوجوانان بود. گروه نمونه مورد مطالعه شامل 367 دانش آموز (232 دختر و 135 پسر) پایه های اول و دوم دبیرستان های منطقه یک شهر تهران بودند.


بررسی اعتبار و روایی عاملی آزمون خواندن و نارساخوانی (نما)

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اعتبار و روایی عاملی مجموعه آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) انجام شد. 1614 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرهای تبریز، سنندج و تهران با استفاده از آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) ارزیابی شدند.


روایی عاملی و تغییر ناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی

مطالعه حاضر با هدف آزمون ساختار عاملی و تغییرناپذیری اندازه گیری فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا اندلر و پارکر (1999) در والدین کودکان عادی و استثنایی انجام شد.


توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به نارسایی توجه / فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی

توجه پایدار و بازداری پاسخ دومتغیر از آزمون عملکرد پیوسته و مولفه های مهمی از کنش های اجرایی اند. هدف این پژوهش بررسی این متغیرها در کودکان مبتلا بهنارسایی توجه / فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی است.


عملکرد حافظه شرح حال در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

هدف این مطالعه بررسی توانایی دستیابی به مواد اختصاصی حافظه شرح حال در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) ناشی از جنگ است.


عملکرد بیماران مبتلا به ایدز در کارکردهای اجرایی

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی عملکرد افراد به HIV/AIDS در کارکردهای اجرایی به عنوان یک بخش مهم و اثرگذار از توانایی های شناختی.


کنش وری خانوادگی، هویت شخصی و رفتار مشکل آفرین در نوجوانی

هدف این پژوهش شناخت نقش هویت در رابطه بین کنش وری خانوادگی و رفتار مشکل آفرین در نمونه ای متشکل از 300 دانش آموز پایه دوم راهنمایی (150 دختر و 150 پسر) بود. کنش وری خانوادگی برحسب نشانگرهای ارتباط والد - نوجوان، دلمشغولی والدین و والد گری مثبت و رفتار مشکل آفرین با نشانگر های رفتار پرخاشگرانه، رفتار نقض قانون و مشکلات توجه، عملیاتی شدند.


هنجاریابی، روایی و اعتبار مقیاس امیدواری حوزه های خاص در دانشجویان ایرانی

اندازه گیری نقاط قوت و توانمندی های ذهنی انسان و سازه هایی که در حیطه روانشناسی مثبت وجود دارد نیازمند ابزارهایی می باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی مشخصات روان سنجی مقیاس امیدواری بزرگسالان سیمپسون (1999) در دانشجویان ایرانی بود.


بررسی و مقایسه بهزیستی ذهنی، سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان استثنایی و عادی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه بهزیستی ذهنی، سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی ادراک شده در والدین بیش از یک فرزند استثنایی و عادی انجام شد. در پژوهش پس رویدادی حاضر 800 نفر از والدین (400 نفر والدین دارای کودکان استثنایی و 400 نفر والدین دارای کودکان عادی) به روش نمونه گیری تصادفی ساده و چند مرحله ای انتخاب شدند...


اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری در درمان افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به چاقی

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان BATD در کنترل افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به چاقی است. 45 نفر از زنان چاق که از افسردگی و اضطراب همراه با چاقی رنج می بردند، به طور تصادفی در سه گروه 15 نفره قرار گرفتند...


عملکرد شناختی و هیجانی همسران افراد مبتلا به سرطان در حین درمان و پس از درمان

بر اساس آخرین ویراست انجمن روانشناختی آمریکا (DSM-IV-TR) سرطان به عنوان یک حادثه آسیب زا می تواند سلامت روانشناختی و شناختی همسران افراد مبتلا به سرطان به عنوان مراقبت کنندگان بیماران تحت تاثیر قرار داده و ممکن است علائم PTSD را نشان دهند. توجه به این امر در ارتقا بهبود بیمران مبتلایان تاثیر به سزایی دارد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرطان (در حین درمان و بعد از درمان) بر عملکردهای هیجانی (اضطراب، افسردگی، نشانه های اختلال استرس پس از سانحه) و عملکرد شناختی (حافظه شرح حال) همسران می پردازد.


تأثير القای انگيختگی هيجانی خوشايند پس از يادگيری بر تحكيم حافظه

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير انگيختگی خوشايند بر تحكيم هدف پژوهش حاضر بررسی تأثير انگيختگی خوشايند بر تحكيم دانشجويان دانشگاههای تربيت مدرس، تهران و آزاد واحد تهران جنوب ( 30 زن و 30 مرد) به صورت در دسترس انتخاب و پس از كسب ملاكهای لازم براي ورود به گروه نمونه به صورت تصادفی در دو گروه جايگزين شدند.


مقايسه ی درمان فعال سازی رفتاری كوتاه مدت و درمان فراشناختی بر كاهش شدت نشانه ها و افزايش كيفيت زندگی بيماران افسرده اساسی

اين پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی و مقايسه درمان فعال سازی رفتاری كوتاه مدت و درمان فراشناختی بر كاهش علايم و افزايش كيفيت زندگی بيماران افسرده اساسی انجام شده است. در يك طرح شبه آزمايشی با پيش آزمون- پس آزمون توأم با گروه كنترل، و با استفاده از روش نمونه گيری در دسترس، 34 آزمودنی زن، كه براساس ملاك های DSM - VI - TR توسط روانپزشك مورد ارزيابی قرار گرفتند، به صورت تصادفی به دو گروه آزمايشی و يك گروه كنترل گماشته شدند؛ گروه تحت درمان فعال سازی رفتاری كوتاه مدت، گروه تحت درمان فراشناختی و گروه كنترل.


اثر توانبخشی شناختی به كمك رايانه و دارو درمانگری در بازداری پاسخ و زمان واكنش كودكان نارسا توجه/ فزون كنش

فرض می شود توانبخشی شناختی رايانه ای در درمان اختلال نارسايی توجه / فزون كنشی، ضمن ايجاد اثراتی معادل با داروهای محرك، پايداری بيشتری نسبت به آنها دارد و متضمن عوارض نگران كننده نيست. هدف پژوهش حاضر آزمودن فرضيه های اخير بود.


مقايسه حافظه شرح حال در افراد تك زبانه و دو زبانه مبتلا به نشانگان نارسايی ايمنی اكتسابی

با توجه به نتايج يافته های پژوهشی در مورد تأثير وجوه مختلف فرهنگ در تروما، پژوهش حاضر با هدف مقايسه حافظه شرح حال افراد تك زبانه (فارس زبان) و دو زبانه (كرد زبان) مبتلا به نشانگان نارسايی ايمنی اكتسابی انجام گرفت.


حمایت احتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت های جنسی و فرهنگی

مطالعه حاضر با هدف آزمون اثرات تعدیل کننده گروه های فرهنگی و جنسی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر ایرانی و سوئدی انجام شد.


بررسی مقایسه ای مهارت های خواندن کودکان کاشت حلزون و کودکان با شنوایی طبیعی پایه دوم و سوم ابتدایی شهر تهران

مهارت خواندن برای پیشرفت تحصیلی امری ضروری است که کودکان کم شنوا به دلیل نقص شنیداری در این مهارت مشکلاتی دارند. استفاده از کاشت حلزون می تواند دروندادهای شنیداری را بهبود دهد. هدف این مطالعه بررسی مهارت های خواندن کودکان کاشت حلزون و مقایسه آن با کودکان طبیعی می باشد.


مقایسه عملکرد حافظه فعال و حافظه آینده نگر در افراد مبتلا به وسواس شست و شو و وسواس وارسی با افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

هدف پژوهش های سال های اخیر نشان می دهند که برخی اختلالات روانشناختی موجب تضعیف حافظه آینده نگر و حافه فعال می شود. هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد شناختی افراد مبتلا به اختلال وسواس شست شو، وسواس وارسی و اختلال اضطراب فراگیر در حافظه فعال و حافظه آینده نگر است تا از این رهگذر تاثیر تفاوت اختلالات آشکار شود.


بازیابی حافظه شرح حال، ارزیابی تروما و تعریف خود در افراد مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه

هدف مطالعه حاضر شناخت ابعاد مختلف حافظه شرح حال و مولفه های آن در افراد مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه است. نمونه مطالعه شامل 20 نفر فرد مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه ناشی از تصادفات جاده ای به عنوان گروه هدف و 20 نفر افراد درگیر در حادثه مشابه ولی فاقد ملاک های اختلال تنیدگی پس از سانحه به عنوان گروه مقایسه بود.


تأثیر آموزش بازيهای رایانه ای بر عملکرد حافظه بینایی دانش آموزان نارساخوان

پژوهش حاضر، تأثیر آموزش بازيهای رایانه ای بر عملکرد حافظه بینایی دانش آموزان نارساخوان مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا بازي های موجود مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس از بین آن ها یک بازی که با فرهنگ و سطح تحصیلی دانش آموزان همخوان بود، انتخاب شد. جهت بررسی تأثیر این بازی، تعداد 20 نفر آزمودنی نارساخوان ( 10 نفر در گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل) از دانش آموزان پایه ابتدایی شهر تهران به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده و بر اساس سن، بهره هوشی و آزمون حافظه بینایی همتا سازی شدند...


مقایسه عملکرد افراد مبتلا به اختلال وسواس اجبار با اختلال استرس پس از سانحه در حافظه کلامی و غیرکلامی

شواهد روزافزونی از نقایص عصب روانشناختی در اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و اختلال وسواس اجبار(OCD) در دست است. همچنین وجود ارتباطات پدیدارشناختی، نشانه شناختی و سبب شناختی میان دو اختلال این سؤال را مطرح میکند که آیا در حافظه کلامی و غیرکلامی افراد مبتلا بهOCD و PTSD تفاوت وجود دارد؟


اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش اسیب های شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

مطالعه حاضر یک برنامه گروه - محور جدید با هدف بررسی اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر کاهش آسیب های شناختی در بیماران دارای اختلال استرس پس از سانحه است.


روابط ساختاری بين اميدواری با سبك های دلبستگی، ارزشمندی زندگی، حمايت اجتماعی، خودكارآمدی و جهت گيری هدف تسلطی در دانشجويان

هدف اين پژوهش ارائه ی يك مدل علی جهت تبيين اميدواری با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری در نمونه اي از دانشجويان ايرانی بود. به همين منظور نمونه ای 379 نفری از دانشجويان دانشگاههای شهر همدان به روش نمونه گيری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های اميدواری سيمسون، مقياس خودكارآمدی شرر و همكاران، مقياس سبك های دلبستگی بزرگسالان، مقياس چندوجهی حمايت اجتماعی ادراك شده، شاخص ارزشمندی زندگی (معناداري زندگي ) و پرسشنامه ی جهت گيری هدف پاسخ دادند.


نقش تشخیصی حافظه شرح حال، دلبستگی و هویت در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تشخیصی حافظه شرح حال، دلبستگی و هویت در اختلال استرس پس از سانحه، و اختلال اضطراب فراگیر انجام شد. در یک طرح علی- مقایسه ای، 24 نفر بیمار مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، 20 نفر بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و 32 نفر افراد بهنجار، که در متغیرهای سن و جنس همتا و از شرایط اجتماعی و اقتصادی مشابه انتخاب شده بودند، در مطالعه شرکت کردند.


نقش ميانجيگر مديريت رفتار مالی در رابطه بين صفات شخصيت و بهزيستی ذهنی

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش ميانجيگر مديريت رفتار مالی در رابطه بين صفات شخصيت و بهزيستی ذهنی انجام شد. از اينرو نمونه ای به حجم 479 نفر از كارمندان دانشگاه های واقع در استان گيلان بعد از انتخاب به روش نمونه گيری خوشه ای، پرسشنامه های پنج بزرگ ايرانی (گردون)، مديريت رفتار مالی و بهزيستی ذهنی را تكميل نمودند.


بررسی حافظه شرح حال در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

ختلال استرس پس از سانحه، اختلالی است كه به وسيله تجربه مجدد مداوم، اجتناب، بيش انگيختگی و نشانه های شناختی و عاطفی در پاسخ مستقيم يا غيرمستقيم مواجه شدن با حادثه ای تروماتيك، مشخص ميشود. اختلال استرس پس از سانحه،موجب پديد آيی مشكلات متعددی در رفتار می شود. اگرچه افراد بزرگسال مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، از اختلال در حافظه رنج می برند اما در زمينه كودكان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، اطلاعات كمی در دست است. هدف پژوهش حاضر، بررسی حافظه شرح حال در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود.


شيوع ناگويی خلقی و رابطه آن با متغيرهای جمعيت شناختی در ميان دانشجويان

توانمندی هيجانی، روبرو شدن افراد با چالش های زندگی را آسان تر كرده و سطح سلامت روان آن ها را بهبود می بخشد. پژوهش حاضر باهدف تعيين شيوع ناگويی خلقی و ارتباط آن با متغيرهای جمعيت شناختی انجام گرفت.


اثربخشی درمان تركيبی فعالسازی رفتاری كوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بيماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی در حال حاضر سومين علت عمده ناتوانی در دنيا محسوب ميشود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشيی درمان تركيبی فعالسازی رفتاری كوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بيماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی صورت گرفت.


اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در کارکردهای اجرایی و راهبردهای تنظیم هیجانی در نوجوانان در معرض خطر

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در بهبود کارکردهای اجرایی و راهبردهای تنظیم هیجانی در نوجوانان در معرض خطر بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی بود که از پیش آزمون - پس آزمون با کنترل استفاده شد.


بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش نشانه های استرس پس از سانحه وافزایش حافظه شرح حال اختصاصی در درمان شدگان سرطان پستان

در این پژوهش اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش نشانه های اختلال استرس پس از سانحه، افزایش حافظه شرح حال و بهبودکیفیت زندگی در درمان شدگان سرطان پستان، بررسی شد. پژوهش حاضر یک پژوهش شبه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل در یک پیگیری 60 روزه میباشد.


عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در تکلیف حافظه کاذب

هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد بازماندگان جنگ تحمیلی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در تکالیف حافظۀ کاذب دیداری و شنیداری است.


حافظه شرح حال و کارکردهای اجرایی در افراد HIV مثبت و خانواده این بیماران

هدف پژوهش حاضر سنجش نشانگان PTSD، حافظه شرح حال و کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به HIV و اعضای خانواده این بیماران بود.


اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش علایم افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی می باشد، روش های متنوعی جهت درمان آن وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی درمان فعالسازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش علایم و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به اختلال افسردگی اساسی انجام شده است.


مقايسه عملکرد افراد مبتلاء به وسواس شستشو و وسواس وارسی با افراد مبتلاء به اختلال اضطراب فراگیر در حافظه شرح حال

هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد شناختی افراد مبتلا به اختلال وسواس شستشو، وسواس وارسی و اختلال اضطراب فراگیر در حوزه حافظه شرح حال است.در یک مطالعه علی- مقایسهای با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 11 نفر بیمار مبتلا به اختلال وسواس وارسی، 11 نفر بیمار مبتلاء به اختلال وسواس شستشو و 11 نفر بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و نیز 12 نفر افراد سالم و عادی که در متغیرهای سن، جنس و سطح تحصیلات همگن شده و از شرایط اجتماعی و اقتصادی مشابه برخوردار بودند، انتخاب شدند.


تاثير آزمايشی القای خلق و استرس بر شدت درد بيماران مبتلا به ميگرن

با وجود تحقيقات گسترده در مورد رابطه استرس و افسردگی با ميگرن، هنوز مدارك تجربی لازم براي اعتبار بخشيدن به چنين نظراتی وجود ندارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی آزمايشی تأثير القای خلق و استرس بر شدت درد بيماران مبتلا به ميگرن انجام گرفت.


تحیلی بین فرهنگی روابط بین وقایع منفی زندگی، استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان ایرانی و سوئدی

مطالعه حاضر با هدف مقایسه بین فرهنگی ساختار - محور روابط درون گروهی وقایع منفی زندگی، استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دردانشجویان ایرانی و سوئدی انجام شد. 205 دانشجو (100 ایرانی و 105 سوئدی) به مقیاس وقایع منفی زندگی، پرسشنامه استرس تحصیلی، برنامه عاطفه مثبت ومنفی و مقیاس رضایت از زندگی پاسخ دادند.


اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت به مادران بر افزایش توانایی خواندن کودکان نارساخوان

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت به مادران بر افزایش توانایی خواندن کودکان نارساخوان بود. باتوجه به شبه آزمایشی بودن پژوهش، از طرح تحقیق پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. آزمودنی های این طرح 20 مادر دارای کودک مبتلا به نارساخوانی و خود این کودکان بودند که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شدند.


تأثیر برنامه آموزش مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی بر دلبستگی مادر - جنین

با توجه به اهمیت نقش دلبستگی مادر - جنین دردوران بارداری و تاثیر آن بر پیامدهای سلامت مادر و نوزاد، هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو روش آموزش مادری ذهن آگاهانه و مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهگ ایرانی - اسلامی بر دلبستگی مادر - جنین بود.


اثربخشی گروه درمانی مدیریت استرس شناختی- رفتاری براضطراب و مؤلفه های تأثیر حوادث (افکار مزاحم، اجتناب و بیش برانگیختگی) در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراحل اولیه

سرطان پستان مهم ترین عامل نگران کننده سلامتی در زنان است، زیرا شایع ترین نوع سرطان در میان زنان و بعد از سرطان ریه دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه ی شناختی - رفتاری درزنان مبتلا به سرطان پستان صورت گرفت.


اثربخشی درمان مبتنی بر طرحواره های هیجانی بر راهبردهای نظم جویی شناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ

یکی از پیامدهای قرار گرفتن در معرض ویرانی های جنگ، اختلال استرس پس از سانحه است. درمان های متعددی برای کمک به مبتلایان این اختلال ارایه شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر طرحواره های هیجانی بر راهبردهای نظم جویی شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود.


اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر كاهش علائم آسيب شناختی اختلال استرس پس از سانحه در نوجوانان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر كاهش علائم آسيب شناختی اختلال استرس پس از سانحه در نوجوانان انجام گرفت.


عملکرد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در تکالیف حافظه کاذب

هدف پژوهش حاضر شناخت وجود حافظۀ کاذب شنیداری و دیداری در بیماران افسرده اساسی است. در یک مطالعه علی- مقایسه ای با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 21 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و 21 نفر افراد بهنجار عادی که در متغیرهای سن، جنس، هوش و سطح تحصیلات همگن شده بودند، انتخاب و در مطالعه شرکت کردند.


اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در مؤلفه های سوگیری توجه در اختلال اضطراب فراگیر: مطالعه تک آزمودنی

مؤلفه های سوگیری توجه از علل نگهدارنده و تداوم بخش اختلال اضطراب فراگیر محسوب میشود. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری در مؤلفه های سوگیری توجه در اختلال اضطراب فراگیر بود.


اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرايی و حافظه شرح حال در افراد دارای اعتياد به مواد محرک

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان اجتماع مدار بر كاركردهای اجرايی و حافظه شرح حال در افراد دارای اعتياد به مواد محرك بود.


مقایسه راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب، دریافت کنندگان دفیبریلاتور داخل قلب و افراد به هنجار

پژوهش ها نشان می دهند در بیماری های قلبی و عروقی، تجارب هیجانی عوامل روانی تاثیرگذاری هستند که ممکن است در بروز و یا تشدید این بیماری ها نقش داشته باشند و افزایش سطح هیجانات منفی، با بدتر شدن بیماری های قلبی و عروقی همراه است، این یافته ها باعث شد تا محققان دریابند نظم جویی هیجان ممکن است بر پیامدهای این بیماری ها نقش داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان بین بیماران قلبی عروقی و افراد به هنجار بود.


حافظه کاری هیجانی در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی

عملکرد متفاوت گروه های مبتلا به اختلالات هیجانی در انجام تکالیف شناختی ادغام شده با مؤلفه های هیجانی و همچنین تفاوت در مسیر بازنمایی های داده های مختلف کلامی و غیرکلامی، ضرورت بررسی ظرفیت حافظه کاری دیداری هیجانی دو گروه بیماران مبتلا به افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه را نشان میدهد.


طرحواره های ناسازگار اولیه یک عامل خطر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه با ویژگی های شناختی زیادی ارتباط دارد که میتواند از علایم این بیماری باشد و نظریه طرحوارهای در تبیین برخی از این ویژگیها ممکن است مفید واقع شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه است.


اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس ضربه ای

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلابه اختلال تنیدگی پس ضربه ای بود. بدین منظور، در چهارچوب طرح تجربی تک آزمودنی خطوط پایه چندگانه با ورود پلکانی، سه نوجوان (دو دختر، یک پسر) از مراکز آموزش کودکان کار شهر کرج با استفاده از ابزارهای تشخیصی مصاحبه بالینی ساختاریافته و مقیاس تأثیر رویداد (ویس و مارمر، 1997 ) به صورت نمونه برداری در دسترس انتخاب شدند. افراد انتخاب شده به صورت انفرادی، طی 20 جلسه تحت آموزش حافظه کاری هیجانی قرار گرفتند و در سه مرحله (قبل از آموزش، مراحل آموزش و دو ماه پیگیری) به وسیله مقیاس مهار عواطف (ویلیامبز، چامبلس و اهرنس، 1997 ) ارزیابی شدند.


حافظه روزمره نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه؛ قبل و بعد از درمان شناختی- رفتاری

مشکلات شناختی، به و یژه نقص حافظه، از نشانه های اصلی اختلال استرس پس از سانحه است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر عملکرد حافظه روزمره نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه است.


مقایسه راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب، دریافت کنندگان دفیبریلاتور داخل قلبی و افراد بهنجار

پژوهش ها نشان می دهند در بیماری های قلبی عروقی، تجارب هیجانی عوامل روانی تاثیرگذاری هستند که ممکن است در بروز و یا تشدید این بیماری ها نقش داشته باشند و افزاریش سطح هیجانات منفی، با بدتر شدن بیماری های قلبی عروقی همراه است. این یافته ها باعث شد تا محققان دریابند نظم جویی هیجان ممکن است بر پیامدهای این بیماری ها نقش داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان بین بیماران قلبی عروقی و افراد بهنجار بود.


فعالیت سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال پرخوری، اعتیاد و افراد بهنجار

پژوهش حاضر با هدف بررسی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری در افراد مبتلا به اختلال پرخوری، مبتلا به اعتیاد و افراد بهنجار انجام شد.


درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر

استرس پس ازضربه و افسردگی، شایعترین بیماریهای مرتبط با حادثه آسیب زا هستند. هدف پژوهش حاضر تشخیص اثربخشی درمان مواجهه روایی بر کاهش علائم استرس پس ازضربه و افسردگی همبود است. درمان مواجهه روایی دربرگیرنده بسیاری از مؤلفه های مواجهه سازی است و البته توجه مضاعفی دارد بر مستندسازی روشن فجایعی که قربانی متحمل شده است.


روابط علّی نگرانی و حملۀ نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نگرانی در تعامل با متغیرهای نشانههای جسمانی حمله ی وحشتزدگی ( SSPA )، افکار فاجعه ساز با واسطه گری سندرم شناختی توجهی ( CAS )، یادآوری ضربه ی روانی و تحریک پذیری در تداوم و وخامت اختلال استرس پس از سانحه بود.


تأثیر برنامه آموزش مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی بر دلبستگی مادر - جنین

با توجه به اهمیت نقش دلبستگی مادر- جنین در دوران بارداری و تاثیر آن بر پیامد های سلامنت مادر و نوزاد، هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو روش آموزش مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی بر دلبستگی مادر - جنین بود.


آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تأثیرآن بر ادراک کودک از والدین

پژوهش حاضر با هدف آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تعیین اثربخشی آن بر ادراک کودک - والد انجام شد. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون - پیگیری با گروه گواه بود.


تعیین ابعاد سازگاری زناشویی در زوج های ایرانی: یک مطالعه کیفی

سازگاری زناشویی حالتی از تطابق در رابطه همسری است که طی آن زوجین به مقتضیات رابطه، واکنش سازنده نشان میدهند. موفقیت زندگی زوجین وابسته به موفقیت آنها در سازگاری زناشویی بوده و ناسازگاری منجر به تنش میگردد. هدف این مطالعه تعیین ابعاد سازگاری زناشویی در زوج های ایرانی بود.


اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی

اختلال استرس پس ازضربه، یک اختلال اضطرابی تضعیف کننده است که تعداد قابل توجهی از بازماندگان ضربه های روانشناختی بزرگ را مبتلا میسازد و موجب بروز اختلالاتی در حافظه سرگذشتی میشود. هدف پژوهش حاضر بررسی بهبود حافظه سرگذشتی و مؤلفه های مرتبط، به واسطه درمان مواجهه روایی بود. درمان مذکور، شامل بسیاری از مؤلفه های مواجهه سازی، به علاوه مؤلفهه ایی از درمان مبتنی برشواهد است.


اثر بخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات در آسیب های شناختی و تجارب تجزیه ای بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش آموزش اختصاصی کردن خاطرات بر روی آسیب های شناختی و تجارب تجزیه ايی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود.


بررسی تأثیر کیفیت ارتباط پزشک- بیمار بر تبعیت دارویی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مرکز قلب تهران

پرفشاری خون، از مهم ترین عوامل خطر بروز بیماری های قلب - عروقی می باشد. تحقیقات اخیر تاثیر عوامل گوناگون بر تبعیت دارویی را در این بیماری نشان داده اند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر کیفیت ارتباط پزشک - بیمار بر میزان تبعیت دارویی مبتلایان به پر فشاری خون انجام شد.


اثربخشی ترکیب مداخله رفتاری و دارویی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

اوتيسم یک اختلال رشدی- عصبی است که سه حوزه تعامل اجتماعی، ارتباط و الگوهای رفتار کليشه ای را در بر می گيرد. هدف این مقاله بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان ریسپریدون همراه با درمان پاسخ محور نسبت به ریسپریدون محض بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اوتيسم است.


اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر کاهش نشانه های بالینی و اختلالات همراه آن در کودکان دارای اختلال بیش فعالی – نقص توجه (ADHD)

اختلال نقص توجه - بیش فعالی یکی از اختلالات شایع دوران کودکی است که تا نوجوانی و بزرگسالی ادامه دارد و ابعاد مختلفی از زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد. بدین خاطر الگوهای درمانی متعددی برای این اختلال طراحی شده است. یکی از این الگوها آموزش بهوشیاری است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر کاهش علائم و نشانگان بالینی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی - نقص توجه است.


تاثیر آموزش برنامه حل مساله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش حل مساله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود.


بررسی مقایسه ای کارکردهای اجرایی در زنان مبتلا به ام اس دارای اختلال افسردگی، فاقد اختلال افسردگی و زنان بهنجار

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای کارکردهای اجرایی در سه گروه از زنان مبتلا به ام اس دارای اختلال افسردگی، فاقد اختلال افسردگی و زنان بهنجار بود.


اثربخشی راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان در بهبود کارکردهای اجرایی و افزایش کیفیت زندگی در معتادان بهبود یافته مراکز کاهش آسیب (DIC)

اعتیاد اثرات منفی زیادی بر جنبه های مختلف روانی و اجتماعی افراد دارد. در واقع اعتیاد یک بیماری مزمن است که عوامل گوناگون زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی در آن تأثیر دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان در بهبود کارکردها ی اجرایی و افزایش کیفیت زندگی در معتادان بهبود یافته مراکز کاهش آسیب شهر کرج است.


اثربخشی راهبردهای نظم جويی فرآيندی هيجان در بهبود کارکردهای اجرايی معتادان بهبود يافته مراکز کاهش آسيب ( DIC )

هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشی راهبردهای نظم جويی فرآيندی هيجان در بهبود كاركردهای اجرايی در معتادان بهبود يافته مراكز كاهش آسيب شهر كرج بود.


مقایسه زودانگیختگی و ولع مصرف در معتادان تحت درمان پرهیز مدار و معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و بهبودیافتگان مراکز DIC

هدف پژوهش حاضر مقایسه زودانگیختگی و ولع مصرف در معتادان تحت درمان پرهیزمدار و معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و بهبودیافتگان مراکز DIC بود. این پژوهش در قالب طرح علی مقایسه ای انجام شده است.


بررسی رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دينی با تنظيم هيجان شناختی در زنان باردار

اين پژوهش با هدف ارزيابی رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دينی با تنظيم هيجان شناختی در زنان باردار شهر تهران اجرا گرديد. پژوهش توصيفی و از نوع همبستگی ا ست.


اثر تابش امواج وای فای برحافظه کاری

اساس بحث اثرگذاری امواج الکترومغناطیس بر دستگاه عصبی این است که این امواج می توانند با ایجاد میدان مغناطیسی و الکتریکی بر فعالیت الکتریکی مغز تأثیر گذاشته و باعث تغییر در پتانسیل غشای نواحی مختلف سیستم عصبی شوند. این پژوهش می کوشد تا آثار احتمالی امواج الکترومغناطیس سیستم وایفای را بر کارکرد حافظه کاری انسان بهنجار بررسی کند.


بررسی همدلی با موقعیت های مثبت در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

نمرات بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در پرسشنامه های خودسنجی همدلی، بدون در نظر گرفتن نوع هیجان کاهش می یابد. واکنش بهنجار این بیماران به هیجانات و موقعیت های مثبت، ضرورت بررسی همدلی با موقعیت های مثبت در این افراد را نشان میدهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی همدلی نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با موقعیت های مثبت بود.


بررسی ابعاد همدلی با موقعیت های خنثی در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

نوجوانان مهاجر به علت ماهیت فرایند مهاجرت و تغییراتی که در دوره نوجوانی رخ می دهد، از میزان بالای ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه رنج میبرند. با توجه به نقش همدلی در ابتلا، ماندگاری و درمان این اختلال، کاهش میزان همدلی و عدم تغییر در واکنش نسبت به محرک های خنثی در این افراد، ضرورت بررسی همدلی با موقعیت های خنثی در این افراد را نشان میدهد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد همدلی با موقعیتهای خنثی در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود.


سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و مهارت در زبان انگلیسی: نقش وضعیت اجتماعی- اقتصادی در زبان آموزان ایرانی

هدف از مطالعه حاضر آزمون مدل سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم در بستر آموزش رسمی زبان خارجه در ایران است تا با توجه به سایر ویژگی های این حوزه، تصویری روشن تر از تأثیرات سیستم خودهای انگیزشی بر میزان مهارت زبان آموزان به دست آید.


بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظيم هيجانی در رابطه ميان ابعاد ويژگی شخصيتی تكانشگری و مصرف و مصرف چندگانه مواد، الكل و دخانيات

با توجه به اهميت شناسايی عوامل مؤثر بر مصرف مواد به منظور طراحی مداخلاتی جهت پيشگيری و درمان، پژوهش حاضر در غالب مدلی با هدف بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظيم هيجانی در رابطه ميان ابعاد ويژگی شخصيتی تکانشگری و مصرف و مصرف چندگانه مواد، الکل و دخانيات انجام شد.


ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس پنج عاملی رفتار تکانشی

با توجه به اهمیت شناسایی افراد در معرض رفتارهای پرخطر و ضرورت فراهم ساختن ابزارهای معتبر در این زمینه، پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس پنج عاملی رفتار تکانشی انجام شد.


مقایسه اثربخشی معنوی درمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی - رفتاری با رویکرد ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به درد مزمن

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی معنوی درمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی-رفتاری با رویکرد ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به درد مزمن بود.


تاثیر برنامه آموزشی مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی بر کیفیت زندگی زنان باردار نخست

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو برنامه آموزشی مادری ذهن آگاهانه و نسخه بومی شده آن که توسط محقق طراحی شده، بر کیفیت زندگی زنان باردار بود.


عملكرد قربانيان تجاوز جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در حافظه روزمره، حافظه كلامی و حافظه آينده نگر

تجاوز به عنوان يك رويداد استرس زا دارای عواقب بلندمدت، همچون اختلالات شناختی است. در پژوهش حاضر عملكرد قربانيان اين رويداد در حافظه روزمره بررسی شد.


اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی

اختلال استرس پس ازضربه، یک اختلال اضطرابی تضعیف کننده است که تعداد قابل توجهی از بازماندگان ضربه های روانشناختی بزرگ را مبتلا می سازد و موجب بروز اختلالاتی در حافظه سرگذشتی میشود. هدف پژوهش حاضر بررسی بهبود حافظه سرگذشتی و مؤلفه های مرتبط، به واسطه درمان مواجهه روایی بود. درمان مذکور، شامل بسیاری از مؤلفه های مواجهه سازی، به علاوه مؤلفه هایی از درمان مبتنی برشواهد است.


اثر بخشی درمان كاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودكارآمدی، استرس ادراك شده و جهت گيری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

سرطان پستان يكی از شايع ترين انواع سرطان است و يك سوم كليه سرطان ها را در زنان به خود اختصاص می دهد. هدف اين پژوهش بررسی اثربخشی روش ذهن آگاهی بر خودكارآمدی، استرس ادراك شده و جهت گيری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان بود.


اثربخشی درمان شناختی - رفتاری (اجرای حضوری و اینترنتی) بر راهبردهای تنظیم هیجانی افراد با همبودی بی خوابی و افسردگی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بی خوابی حضوری و مبتنی بر اینترنت بر راهبردهای تنظيم شناختی هيجان افراد مبتلا به همبودی بی خوابی با افسردگی بود. طرح پژوهش شبه تجربی از نوع پيش آزمون-پس آزمون و پيگيری برای دو گروه آزمایشی و کنترل بود.


کارآمدی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان باردار به وسیله لقاح خارج از رحمی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، یکی از درمان های نسل سوم است که در آن تلاش می شود به جای تغییر شناخت ها، ارتباط روانشناختی فرد با افکار و احساساتش افزایش یابد. هدف پژوهش حاضر تعیین کارآمدی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی در زنان بارداری است که نازایی داشته و به وسیله درمان لقاح خارج رحمی باردار شده اند.


مطالعه تطبیقی تنظیم هیجان، خودکنترلی و مکانیزم های دفاعی در بیماران قلبی عروقی، بیماران دیابتی و افراد بهنجار

بیماری قلبی- عروقی و دیابت نوع 2 اختلال های روانی- فیزیولوژیک هستند که علاوه بر مشکلات جسمی، عوامل روانشناختی در بروز و تشدید آن نقش بسزایی دارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تنظیم هیجان، خودکنترلی و مکانیزم های دفاعی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب، دیابت نوع 2 و افراد بهنجار انجام شد.


تاثیر آموزش برنامه حل مساله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش حل مساله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود.


آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تأثیرآن بر ادراک کودک از والدین

پژوهش حاضر با هدف آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تعیین اثربخشی آن بر ادراک کودک - والد انجام شد.


مقایسه ذهن آگاهی و خودشفقتی در زنان دارای شاخص توده بدنی بالا و طبیعی

شیوع چاقی در سال های اخیر در سطح جهانی افزایش یافته است. این شرایط با خطر بالا برای ابتلا به بیماری های مختلف و هزینه های بالا برای نظام مراقبت از سلامت مرتبط است. شناسایی عوامل تعیین کننده روانشناختی دخیل در چاقی برای تدوین مداخلات درمانی جدید حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف مقایسه ذهن آگاهی خصیصه ای و خودشفقتی در زنان دارای شاخص توده بدنی بالا و طبیعی انجام شد.


تعیین ابعاد سازگاری زناشویی در زوجهای ایرانی: یک مطالعه کیفی

سازگاری زناشویی حالتی از تطابق در رابطه همسری است که طی آن زوجین به مقتضیات رابطه، واکنش سازنده نشان می دهند. موفقیت زندگی زوجین وابسته به موفقیت آنها در سازگاری زناشویی بوده و ناسازگاری منجر به تنش می گردد. هدف این مطالعه تعیین ابعاد سازگاری زناشویی در زوج های ایرانی بود.


تعیین ابعاد صمیمیت زناشویی زوج های ایرانی، یک مطالعه کیفی

هدف این مطالعه تعیین ابعاد صمیمیت زناشویی زوج های ایرانی بود. داده ها به روش کیفی بین سال های 1394-1395، از 17مشارکت کننده متأهل ایرانی (تا اشباع داده ها) با نمونه گیری هدفمند و گرفتن رضایت به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته در مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز گردآوری شد.


مدل ساختاری کمال گرایی مبتنی بر سازه های فراتشخیصی شناختی، رفتاری و هیجانی

پژوهش حاضر به ارزیابی مدلی پرداخته است که نقش پیش بینی کنندگی بی نظمی هیجانی، عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب تجربه- گرایانه و افکار تکرارشونده منفی را در کمال گرایی مثبت و منفی، بررسی می کند.


نقش بی نظمی هیجانی، افکار تکرار شونده منفی، عدم تحمل بلاتکلیفی و اجتناب تجربه گرایانه در پیش بینی کمال گرایی مثبت و منفی

کمال گرایی یک عامل فراتشخیصی و پدیده ای رایج در بسیاری از اختلالات روانشناختی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی بی نظمی هیجانی، افکار تکرار شونده منفی، عدم تحمل بلاتکلیفی و اجتناب تجربه گرایانه بر کمال گرایی مثبت و منفی انجام گرفت.


مقایسه اثربخشی معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا با درمان پذیرش و تعهد در بهزیستی روانشناختی سالمندان

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا با درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی سالمندان انجام شد.


تاثیر بازی های رایانه ای آموزش توجه بر شبکه های توجه و خلق دانش آموزان دارای نارسایی توجه /بیش فعالی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی های رایانه ای آموزش توجه بر شبکه های توجه و خلق دانش آموزان پیش دبستانی دارای نارسایی توجه/بیش فعالی صورت گرفت.


بررسی تاکسیتوسکوپی تاثیر عوامل انسانی (جنسیت، دست برتری و چشم برتری) در ادراک علائم راهنمایی و رانندگی

هدف مطالعه حاضر بررسی ناهمگونی های نیمکره ای با استفاده از علائم راهنمایی و رانندگی است.در مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر چشم برتری و عامل جنسیت در ناهمگونی های نیمکره ای 56 آزمودنی (شامل 28 نفر مونث و 28 نفر مذکر) شرکت کردند.


حافظه کلامی و بصری در ADHD: مقایسه کودکان تحت درمان و بدون درمان ریتالین

اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی [Attention Dificalt Hyperactivity Disorder, ADHD ] یکی از اختلالات رایج روانشناختی کودکان است. در این مطالعه، حافظه فوری و تاخیری کلامی و حافظه فوری و تاخیری بصری در کودکان دچار ADHD تحت درمان و بدون درمان با داروی ریتالین بررسی شده است.


Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!