دکتر علیرضا مرادی


استاد روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، عضو وابسته پژوهشکده علوم شناختی، رییس پژوهشکده علوم شناختی از 1393 تاکنون، عضو شورای عالی قطب های علمی کشور، نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از 1395تا 1397، عضو شورای علمی مرکز ملی نقشه برداری مغز، عضو پیوسته انجمن روانشناسی آمریکا (APA)، عضو پیوسته انجمن روانشناسی بالین آمریکا (APA)، عضو انجمن ایرانی روانشناسی، عضو انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، عضو انجمن علوم و فناوری های شناختی ...

بیشتر بدانیم
دکتر علیرضا مرادی

مدارک و افتخارات


مدیر ستادی نمونه حوزه خدمات مشاوره ای برگزیده سازمان ملی جوانان سال 1380
مدیر ستادی نمونه حوزه خدمات مشاوره ای برگزیده سازمان ملی جوانان سال 1380
پژوهشگر برتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی سال 1390
پژوهشگر برتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی سال 1390
پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی سال 1395
پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی سال 1395
 American psychological association
American psychological association

مقالات علمی و پژوهشی

مقالا علمی و پژوهشی دکتر علیرضا مرادی


آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تأثیرآن بر ادراک کودک از والدین

آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تأثیرآن بر ادراک کودک از والدین

پژوهش حاضر با هدف آموزش حل مسئله خانوادهمحور به والدین و تعیین اثربخشی آن بر ادراک کودک - والد انجام شد. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون - پیگیری با گروه گواه بود.


148
بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود عملكرد خانواده و تقويت رضايت زناشويي در خانواده های كودكان مبتلا به اختلال اضطراب جدايی

بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود عملكرد خانواده و تقويت رضايت زناشويي در خانواده های كودكان مبتلا به اختلال اضطراب جدايی

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی رویکرد خانواده درمانی ساختاری در کاهش تعارضات زناشویی و والدینی،افزایش رضایت زناشویی و بهبود عملکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی انجام شد.


96
اثربخشی آموزش حافظه کاري هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلابه اختلال تنیدگی پس ضربه اي

اثربخشی آموزش حافظه کاري هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلابه اختلال تنیدگی پس ضربه اي

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش حافظه کاري هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلابه اختلال تنیدگی پس ضربه اي بود. بدین منظور، درچهارچوب طرح تجربی تک آزمودنی خطوط پایه چندگانه با ورود پلکانی، سه نوجوان (دو دختر، یک پسر) از مراکز آموزش کودکان کار شهر کرج با استفاده ازابزارهاي تشخیصی مصاحبه بالینی ساختاریافته و مقیاس تأثیر رویداد (ویس و مارمر، 1997 (به صورت نمونه برداري در دسترس انتخاب شدند.


158

سایت های مرتبط


  • توانبخشی و کاردرمانی وصال
  • موسسه آموزش عالی علوم شناختی
  • ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
  • دانشگاه خوارزمی